صفحه اصلی > مشاوره پژوهشی > خدمات مشاوره ایی 

رديف

نام – نام خانوادگي مشاور

نوع ارائه مشاوره

آخرين رشته تحصيلی

1

دکتر شهرام زارع

آمار و اناليز داده ها

PHD آمار

2

الهام بوشهری

اپيدميولوژي و متدولوژي

اپیدمیولوژی، آمار زيستي

5

آقای حسینی

پروپوزال نويسی

اطلاع رساني پزشكي

6

دکتر تسنیم افتخاری

مقاله نويسی و ويرايش مقالات به زبا ن انگليسی

دكترا حرفه اي