صفحه اصلی > مشاوره پژوهشی > برنامه حضوری مشاوره 

 

 

 ساعات حضورمشاوران مرکز

رديف

نام و نام خانوادگي

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 1

دکتر رحمتی

11-12

 

11-12

 

11-12

 

2

دكتر تنسيم افتخاري

 

 

9-11

 

 

9-11

  فریده حسن زاده 8-14 8-14   8-14   8-14

4

محسن آزاد

 

 

8-10

 

8-13

 

 
 

 

 

 

 

رديف

نوع مشاوره

نام-نام خانوادگي مشاور

عنوان آخرين مدرك تحصيلي

مقطع آخرين مدرك تحصيلي

محل اشتغال

1

انتخاب موضوع پژوهش

اعضاء شوراي پژوهشي

فوق تخصص

فوق تخصص

بيمارستان کودکان

2

مشاور آمار

آقاي آزاد

آمار زيستي

كارشناس ارشد

دانشكده پرستاري

3

مشاور جستجوي منابع الكترونيكي

فریده حسن زاده

کارشناس پرستاری

کارشناسی

بیمارستان کودکان

4

مشاور مقاله نويسي

دكتر الهام بوشهري

ريه- اپيدميولوژي

فوق تخصص- دكترا

دانشكده پزشگي- دانشكده بهداشت

5

مشاور ويرايش مقالات به زبان انگليسي

دكتر تسنیم اقبال افتخاری- دكتر الهام بوشهري

phd- اپيدميولوژي

phd- دكترا

دانشكده پزشگي- دانشكده بهداشت

6

مشاور سابميت و پي گيري مقالات

دكتر تنسيم افتخاري-

phd – کارشناس پرستاری

دانشجوي دكترا- كارشناس

دانشكده پزشگي- معاونت پژوهشي

7

مشاور اپيدميولوژي و روش شناسي

دكتر الهام بوشهري

اپيدميولوژي

دكترا

دانشكده بهداشت

8

مشاور امور كامپيوتر

ندا منقاش

کارشناس انفورماتیک بیمارستان کودکان

کارشناس

بیمارستان کودکان