صفحه اصلی > صورت جلسات > صورتجلسات 94 

ردیف

تاریخ برگزاری جلسه

موضوع جلسه

1

28/2/94

بررسی پروپوزال با عنوان :بررسی اپیدمیولوژی عقرب گزیدگی و فاکتورهای پروگنوستیک در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان

  در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردید

2

22/4/94

 

بررسی پروپوزال با عنوان :بررسی اختلالات الکترولیتی و متابولیکی در بستری شدگان با تشخیص  تشنج همراه تب در بیمارستان کودکان  از سال 1389 تا 1394

در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردید

3

بررسی پروپوزال با عنوان :بررسی بین نسبت کلسیم به کراتینین راندوم ادرار با کلسیم ادرار 24 ساعته در بیماران 2-16 سال مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس در سال1394

 در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردید

4

22/4/94

بررسی پروپوزال با عنوان :بررسی فراوانی در گیری قلبی درمبتلایان به بیماری کاوازاکی بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1390-1394

در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردید

5

25/5/94

بررسی پروپوزال با عنوان :مقایسه علایم بالینی و آزمایشگاهی بیماران کاوازاکی بستری در بیمارستان کودکان در سال 1392-1393

 در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردید

6

23/4/94

بررسی پروپوزال با عنوان :بررسی نتایج تست PPD در کودکان بستری در بخش عفونی در سال 94

 در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردید

7

8/7/94

بررسی پروپوزال با عنوان :فراوانی عفونت مهاجم کاندیدایی و عوامل خطر آن در نوزادان نارس بستری شده در بخش های نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان شریعتی بندرعباس درسال

 در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردید

8

بررسی پروپوزال با عنوان :فراوانی و علل نوتروپنی در نوزادان  نارس بستری شده در بیمارستان شریعتی بندر عباس در سال1393

در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردید

9

بررسی پروپوزال با عنوان :بررسی فراوانی و علل ائوزینوفیلی در نوزادان بستری شده در بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال93

 در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردید

10 20/8/94

 

  بررسی پروپوزال با عنوان :بررسی نارسایی حاد کلیه در کودکان با گاستروآنتریت طی سالهای 1390-1395

 در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردید

 

11 16/9/94

 بررسی طرح تحقیقاتی با عنوان :بررسی تاثیر تحریک اعصاب دوازده گانه مغزی در حین مکیدن شیر مادر، بر روی تکامل مغز شیر خواران مطلق از بدو تولد تا 8 ماهگی در بندرعباس در سالهای 1394-1395

 بررسی طرح تحقیقاتی با عنوان : مقایسه اثرات تجویز سورفاکتانت به روش ((MIST در برابر (INSURE) ، بر پیامد های ریوی و عوارض نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی ، بستری شده در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان شریعتی بندرعباس ، از سال1394-1396

 در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردید

12 7/10/94   بررسی پروپوزال با عنوان : مقایسه ی اثر درمان دفروکسامین و دفرازیروکس(Exjade) با دفرکسامین و دیفریپرون(L1)در بیماران تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان کودکان و درمانگاه هماتولوژی بندرعباس 1395

  بررسی پروپوزال با عنوان : تعیین فراوانی کم خونی فقر آهن  در بیماران  تب و تشنج نسبت به  بیماران تب دار بدون تشنج مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس در سال

 در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردید