صفحه اصلی > صورت جلسات > صورتجلسات 93 

ردیف

تاریخ برگزاری جلسه

موضوع جلسه

1

16/2/93

1 .بررسي پروپوزال آقای  دكتر عباس ابراهیمی در مقطع عمومی با عنوان "  بررسی شیوع مننژیت و مواردمننژیت سلی در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1393-1382" 

2. بررسي پروپوزال آقای  دكتر نظام برجعلی  در مقطع عمومی با عنوان" بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری شده در بیمارستان کودکان از خدمات ارائه شده در سال 1393-1394"

در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردیدند

3

20/3/93

1 .بررسي پروپوزال خانم  دكتر مریم رضا پور در مقطع تخصصی  با عنوان "  ارزش تشخیصی و پروگنوستیک پروکلسیتونین ، اینترلوکین 6، پروتین واکنشی سی و سدیمان اریتروسیتی سرم در کودکان مبتلا به پنومونی بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1393-94"

 

2. بررسي پروپوزال خانم دکتر فرزانه احمدی در مقطع عمومی با عنوان" ارزیابی وضعیت اختلال عملکرد دیاستولیک بطن چپ و بطن راست در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور بدون علامت نارسایی قلب به وسیله مطالعه داپلر دریچه های دهلیزی بطنی و داپلر بافتی مراجعه کننده به بیمارستان کودکان در سال 1393-1392"

 

در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردیدند

4

24/04/93

1 .بررسي پروپوزال خانم  دكتر فاطمه صبوری  در مقطع تخصصی  با عنوان "تشخیص مولکولی عفونت انترو ویروسی در مبتلایان به بیماری کاوازاکی یه روش Universal Viral PCR در بیماران بستری در بیمارستان کودکان در سال 1393-94" . 

2.بررسي پروپوزال خانم  دكتر نادیا پرور  در مقطع تخصصی  با عنوان" مقایسه شیوع هایپر کلسیوری در اثر تزریق وریدی سفتریاکسون در مقایسه با آمپی سیلین و سفوتاکسیم در کودکان بستری مبتلا به عفونت تب دار باکتریایی در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 93-94"

 

در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردیدند

5

29/04/93

1 .بررسي  پروپوزال خانم دکتر میترا رویین پیکر  درمقطع تحصیلی تخصصی  با عنوان" . بررسی اثر درمانی آلفا بلوکر انتخابی در درمان کودکان مبتلا به اختلال همزمان کنترل ادراری و یبوست غیر عضوی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه نفرولوژی و گوارش بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1393"

 

2.بررسي پروپوزال  پروپوزال خانم دکتر بهناز عرفانی  درمقطع تحصیلی تخصصی  با عنوان" . بررسی تاثیر سولفات روی در درمان زردی نوزادان ترم بستری در بیمارستان کودکان در سال 1392-93"

 

در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردیدند

6

15/05/93

1 .بررسي پروپوزال  پروپوزال خانم دکتر سیده مریم مسقطی در مقطع تحصیلی عمومی  با عنوان" ارزیابی وضعیت  اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ به وسیله مطالعه داپلر بافتی در مقایسه با روش اکوکاردیوگرافی ام – مد در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور بدون علامت واضح نارسایی قلب در بیمارستان کودکان بندرعباس"

 

2.بررسي پروپوزال خانم   پروپوزال خانم دکتر الهام امامی   درمقطع تحصیلی عمومی  با عنوان" اندازه گیری روی سرم در کودکان سالم 6ماه تا دوسال مراجعه کننده  جهت بررسی دوره ای در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1393-94

 

3.بررسی  پروپوزال خانم دکتر مریم یزدان پرست  با عنوان  بررسی اختلال عملکرد بافت قلب توسط روش داپلر بافتی در موارد عقرب گزیدگی در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1393

 

در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردیدند

7

12/06/93

1 .بررسي پروپوزال  آقای دکتراحسان حسین زاده به  در مقطع تحصیلی عمومی با عنوان : مقایسه اثر سدیم والپرات و کاربامازپین بر عملکرد کلیه در کودکان مبتلا به صرع مراجعه کننده به بیمارستان کودکان در سال های 93-94

 

2. بررسي پروپوزال خانم  دكتر شایا دوست خواه در مقطع تخصصی با عنوان بررسی اثر ایمونو گلوبولین داخل وریدی در پیشگیری از سپسیس در نوزادان زودرس بستری در بخش نوزادان و NICU  بیمارستان کودکان بندرعباس طی سال های 1393-94.

 

در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردیدند

8

25/6/93

1 .بررسي پروپوزال خانم  دكتر سمانه اسدی در مقطع عمومی با عنوان "تعیین فاکتورهای پیشگوکننده ی شدت پنومونی اکتسابی از جامعه در کودکان بندرعباس در سال 1394.

 

2.بررسی  طرح تحقیقاتی خانم دکتر مریم یزدان پرست  با عنوان  بررسی اختلال عملکرد بافت قلب توسط روش داپلر بافتی در موارد عقرب گزیدگی در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1393

 

در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردیدند

9

20/08/93

1 .بررسي پروپوزال خانم  دكتر سمیرا خلیلی   در مقطع تحصیلی عمومی با عنوان : اپیدمیولوژی انواع زردی درنوزادانی که بازردی  در24ساعت اول تولد دربیمارستانهای کودکان وشریعتی بندرعباس  بستری شده اند.

 

2.بررسي پروپوزال  پروپوزال خانم دکتر زهرا ماندگاری  درمقطع تحصیلی عمومی با عنوان : بررسی شیوع حساسیت های آلرژیک در بیماران مبتلا به کهیر مزمن مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان کودکان بندرعباس  در سال 1393-94

 

در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردیدند

 

19/09/93

1 .بررسي پروپوزال خانم دکتر مریم بازماندگان قشمی و خانم دکتر محدثه ذاکری باغستانی  درمقطع تحصیلی عمومی  با عنوان" بررسی میزان  ویتامین دی و روی سرم در کودکان 6ماه تا 12سال در درمانگاه بیمارستان کودکان درسال1393"

 

2.بررسي پروپوزال  خانم دکتر بهناز دربان   درمقطع تحصیلی تخصصی  با عنوان" ارزش پیش آگهی پالس اکسی متری در تشخیص و درمان کودکان مبتلا به علائم بالینی پنومونی بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1393-94"

 

3. بررسی طرح تحقیقاتی "تعیین اتیولوژی عفونت های سیستم عصبی مرکزی با استفاده از روش های سیتوژنیک"

 

در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردیدند

 

11/10/93

1 .بررسي پروپوزال  خانم زینب حقیقی فینی   در  مقطع تحصیلی عمومی با عنوان بررسی شیوع  رتینوپاتی در بیماران مبتلا به بیماری  سلول داسی شکل  در شهر بندرعباس از مهرماه 1389 تا مهرماه 1390

 

2.بررسي پروپوزال خانم  دكتر خانم دکتر ماریه دست افشان    وخانم دکتر     زهرا دادخدایی  در مقطع تحصیلی عمومی با عنوان : بررسی پارامترهای بیوشیمیایی خونی در کودکان مبتلا به مننژیت در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال 1392_1383

 

3. پروپوزال خانم نگار جعفریان در مقطع تحصیلی عمومی با عنوان : بررسی فراوانی تشنج ناشی از تب و انواع آن در کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان بندرعباس بین سالهای 83-88

 

در جلسه شورای پژوهشی مرکز تصویب گردیدند