صفحه اصلی > اعضای مرکز 

وظايف شوراي پژوهشي مركز

1 -بررسي و تصويب طرح هاي پيشنهادي و گزارش نهايي آنها

2 -نظارت بر اجراي طرح هاي پژوهشي

3- پيشنهاد و اجراي كنگره ها و سمينارهاي مرتبط با فعاليت هاي مركز

4 -تعيين و پيشنهاد اولويت هاي پژوهشي مركز

5 - تدوين سياستهاي آموزشي و نحوه همكاري و تصويب برنامه هاي آموزشي از طريق كارگاه هاي مختلف ، دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت آموزشي و پژوهشي

 

جلسات بحث و بررسی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها بعد از هماهنگی با اعضای شورای پژوهشی  در روزهای دوشنبه یا چهارشنبه در تشکیل میگردد.

 

 

رديف

نام – نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

تخصص

1

دکتر تیمور آقا ملایی

دانشیار

معاون تحقیقات و فناوری


 

2

دکتر عبدالمجید ناظمی قشمی

دانشیار

رئیس شورای پژوهشی

متخصص اطفال

3

دکتر محمد باقر رحمتی

دانشیار

رئیس مرکز

فوق تخصص بیماریهای عفونی اطفال

4 فریده حسن زاده   کارشناس پرستاری
 
کارشناس مسئول  

5

دکتر علیرضا مویدی

دانشیار

عضو شورای پژوهشی

فوق تخصص نورولوژی اطفال

6

دکترمحمد علی مولوی

دانشیار

عضو شورای پژوهشی

فوق تخصص  خون و سرطان اطفال

7

دکتر شاهرخ رجایی

دانشيار

عضو شورای پژوهشی

فوق تخصص  قلب اطفال

8

دکتر كورش محمدي

استادیار

عضو شورای پژوهشی

فوق تخصص آلرژی آسم و بیماریهای نقص ایمنی

9

دکتر سلما نادري

دانشیار

عضو شورای پژوهشی

فوق تخصص  نوزادان

10

دکتر فاطمه صفدريان

استادیار

عضو شورای پژوهشی

متخصص كودكان

11

دکتر كامبيز قاسمي

استادیار

عضو شورای پژوهشی

فوق تخصص کلیه کودکان

12

دکترفرهاد قهرماني

استادیار

عضو شورای پژوهشی

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد اطفال

13

دکتررخشانه گودرزي

استادیار

عضو شورای پژوهشی

فوق تخصص  نوزادان

14

دکتر سعید بذرگری

استادیار

عضو شورای پژوهشی

فوق تخصص آلرژی آسم و بیماریهای نقص ایمنی

15

دکتر مازیار رستگار

استادیار

عضو شورای پژوهشی

فوق تخصص قلب اطفال

16

دکتر مریم استقامتی

استادیار

عضو شورای پژوهشی

فوق تخصص کلیه کودکان

17

دکتر سمیرا ذاکری

استادیار

عضو شورای پژوهشی

متخصص اطفال

18 دکتر حسینعلی خوارزمی

استادیار

عضو شورای پژوهشی فوق تخصص غدد اطفال
19 دکتر محمد رضایی استادیار عضو شورای پژوهشی فوق تخصص ریه کودکان

20

دکترسید حسین سعادت

استادیار

عضو شورای پژوهشی

فوق تخصص  نوزادان

  دکتر هاشم لشکری استادیار عضو شورای پژوهشی

فوق تخصص نورولوژی اطفال

21

دکترسعید حسینی تشیزی

PHD

عضو شورای پژوهشی

آمار