صفحه اصلی > Affiliation 

بر اساس اطلاع رسانی صورت گرفته و هماهنگی با دانشگاه ها در ارزشیابی سال 1393 تنها موارد آدرس دهی استنادارد قابل قبول

خواهند بود و بر خلاف ارزشیابی سنوات گذشته سایر موارد ارائه شده از سوي دانشگاه چه در قالب اشکالات نوشتاري، ترتیب، عدم ذکر

کامل نام دانشگاه، اشاره به واحد هاي تحت پوشش دانشگاه نظیر بیمارستان یا مراکز تحقیقاتی بدون ذکر نام دانشگاه، نداشتن لفظ علوم

.پزشکی، نام ایران و ... پذیرفته نخواهد شد

مقالاتی که فاقد این عبارتها باشند، هیچگونگی امتیازي در سال آینده براي دانشگاه نخواهند داشت و باطبع در پرداخت تشویقی مقالات

.این مسئله رعایت خواهد شد و به مقالاتی که امتیاز نگیرند تشویقی پرداخت نخواهد شد

را در مقاله ذکر کرده باشد، امتیازات ذکر شده در صورتی به affiliation همچنین در صورتی که نویسنده یا نویسندگان بیش از یک

ذکر شده باشد. به affiliation نویسندگان مقالات تعلق می گیرد که در آدرس دهی نام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به عنوان اولین

.استثناي مواردي که نخستین آدرس ذکر شده مربوط به دانشگاهها یا موسسات علمی، پژوهشی خارج از کشور باشد

در مقالات منتج از پایان نامه یا طرح تحقیقاتی حتما باید به موضوع پایان نامه/طرح و این نکته که مقاله منتج از پایان نامه/طرح می

.باشد، اشاره شود

صحیح : Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

:غلط

Hormozgan University of Medical Sciences (HUMS), Bandar Abbas, Iran.

Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar -e- Abbas, Iran

Hormozgan University of Medical Sciences, BandarAbbass, Iran

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، ایران

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس

 

 :مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی (Affiliation) نحوه درج وابستگی سازمانی

به فارسی:

مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

به انگلیسی:

Food Health Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.