صفحه اصلی > معرفی مرکز > اولویت های پژوهشی 

گروه بیوتکنولوژی پزشکی و دارویی

Molecular pharmacology & Medical biotechnology


در این گروه، اولویت با پروژه هایی است که به مطالعه جنبه های مولکولی ترکیبات دارویی و نیز تولید واکسن ها، پروتئینهای نوترکیب، ایمینوتراپی، سلول درمانی و یا ژن درمانی می پردازد

                                        گروه ژنتیک مولکولی بیماری ها                                          

 Molecular Genetics & Molecular pathology


در این گروه سعی بر آن شده است که جنبه های مولکولی و ژنتیک بیماریهای شایع استان و یا بیماریهایی با پایه ژنتیکی به جهت استفاده درامر مشاوره ژنتیک و نیز تشخیص پیش از تولد در اولویت پزوهشی خود قرار داده است که پروژه های این گروه در زمینه ژنتیک بیماری ها و سندرم ها (ژنوتیپها ی بیماری زا و یا ژنوتیپهای مستعد کننده برای بیماری های ارثی، عفونی وسرطان و نهایتاٌ بیومارکرها درجمعیت استان) و نیز ژنومیکس انسانی ( نروژنیک ، ایمنوژنیک و ....)، بوده است

گروه بیوشیمی و  فیزیولوژی مولکولی بیماری ها

     Molecular physiology & Biochemistry

                                             

آن دسته از پروژه هایی که به مطالعه ترکیبات آلی -بخصوص آنزیم ها و آنتی اکسیدانهای استخراج شده از فلور استان هرمزگان – بعنوان اولویتهای مولکول های بیولوژی دراین گروه جای گرفته اند

گروه میکروبیولوژی مولکولی و اپیدمیولوژی مولکولی بیماری ها

Molecular Microbiology & Molecular Epidemiology of infectious disease


در این گروه نیز، پروژه هایی  که به شناسایی مولکولی پاتوژن ها – بخصوص بیماری های عفونی باکتریایی وویروسی رایج در استان – و نیز جنبه های مولکولی مقاومت دارویی نیز از اولویتهای پژوهشی این گروه محسوب می گردند. در حقیقت اولویت پژوهشی این گروه اپیدمیولوژی مولکولی بیماریها بود