صفحه اصلی > معرفی مرکز > همکاریهای مشترک 

تفاهم نامه علمی بین مراکز

انستیتو پاستور ایران

مرکز تحقیقات آب و الکترولیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی کردستان

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی میمند دانشگاه علوم پزشکی شیراز

عضویت در مراکز و شبکه ها

شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی کشور

شبکه ملی تحقیقات ضایعات نخاعی ایران