صفحه اصلی > مراکز بهداشتی درمانی  > مراکز بهداشتی درمانی شهری  

هرمز

توجه : از سال 91 به عنوان مرکز سلامت جامعه به بندر عباس منتقل شده است .