واحد ارزيابي :

-    همكاري در تهيه و تدوين شاخصهاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد واحدهاي تحت پوشش حوزه رياست ، معاونتهاي هفت گانه دانشگاه – دانشكده ها – بيمارستانهاي تابعه – شبكه هاي بهداشتي درماني و موسسات وابسته با همكاري واحدهاي مشروحه و همچنين واحدهاي مطالعاتي ذيربط

-   همكاري در اجراي دستورالعمل ارزيابي عملكرد و تكميل فرمهاي مربوطه و تهيه مستندات لازم

-   احصاء فرمهاي تكميل شده و مستندات آنها و ارايه به شوراي تحول اداري دانشگاه علوم پزشكي شيراز

-   همكاري و هماهنگي با شوراي ( يا كميسيون ) تحول اداري دستگاه به منظور تعيين و تاييد امتيازات بررسي و تائيد فرمهاي تكميل شده و تائيد آنها بر اساس عملكرد واقعي

-   پيگيري اجراي ارزيابي عملكرد دستگاه اجرايي و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي واحدهاي تحت پوشش شامل واحدهاي ستادي و محیطی در دانشگاه علوم پزشكي و ارائه به سازمان مديریت در مقاطع زماني مورد درخواست .

-   نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ارزيابي عملكرد واحدهاي تحت پوشش دانشگاه و تحليل ارزيابي هاي انجام شده با همكاري و هماهنگي واحدهاي تخصصي ارزيابي معاونتها و واحدهاي مربوطه و ارائه پيشنهادهاي لازم به رياست محترم دانشگاه