واحد بازرسی:

 

-     تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر – دوره اي ( ماهيانه – فصلي ) يا موردي از تمامي واحدهاي تحت پوشش دانشگاه و سنجش

-    تهيه برنامه هاي استاندارد جهت بازرسي از واحدهاي تابعه بر اساس ضوابط – قوانين جاري – و برنامه مورد بازرسي

-    بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش میزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع                                                                                          

-       تهيه گزارش مستمر – مقطعي و موردي جهت ارائه به رياست دانشگاه

-       برقراري ارتباط با اداره كل بازرسي استان فارس و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون بازرسي

-       برقراري ارتباط در صورت نياز و همكاري با كميسيون اصول 88 و90 مجلس شوراي اسلامي

-    تجزيه و تحليل عملكرد واحدها – مديريت ها و كاركنان بر اساس بازرسي هاي انجام شده و ارائه گزارش به رياست واحد – بررسي راهكارهاي اصلاحی با هماهنگي واحد و ارائه گزارشات در هر مرحله به رياست دانشگاه

-    كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارش لازم به مديران ذيربط و بررسي راهكارهاي اصلاحي مناسب و گزارش به رياست دانشگاه

-    اعمال نظر در مورد ميزان رضايت مندي ارباب رجوع از عملكرد كاركنان و مديران با همكاري مديريت منابع انساني و امور اداري براي اعمال در وضعيت و مزاياي استخدامي آنها در چهارچوب قوانين و مقررات ذيربط و يا از طريق ارجاع به هيئت بدوي كاركنان وکمیته انظباتی،هیئت بدوی انتظامی اساتيد- اداره حقوقی

-     ميزان مطابقت آمار عملكرد با وضعيت موجود از نظر اهداف – برنامه ها – دستورالعمل ها – ضوابط و شاخصهاي مورد ارزيابي مديريتي و ستادي موجود در دانشگاه