سامانه کارمند   سامانه احکام    فرايند صدور بيمه نامه خودرو

سامانه نقل و انتقالات   ثبت گواهي ولادت و مرگ   فرايند بيمه تکميل درمان کارکنان
سامانه آموزش کارکنان   آموزش مستمر جامعه پزشکي   فرايند احتساب مدرک تحصيلي
جذب و ارتقاء اعضاي هيأت علمي   ارائه تسهيلات رفاهي به اعضاي هيأت علمي    فرايند تغيير عنوان کارکنان رسمي و پيماني
ايجاد پرونده الکترونيک سلامت افراد   تدوين استانداردها و کدگذاري و شناسه هاي حوزه سلامت     فرايند ارتقاي رتبه
فرايند کمک هزينه فوت افراد تحت تکفل    فرايند دريافت کمک هزينه ازدواج به مستخدم