صفحه اصلی > معرفی مرکز 

اهداف

ردیف

اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه قوانین و مقررات ساختار سیاستگزاری و تصمیم گیری در زمینه کاربرد علوم مولکولی در درمان بیماریها

 

1

اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه شناخت حلقه مفقوده در زنجیره پژوهش های تئوریک و آزمایشگاهی و کاربرد بالینی

 

2

اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه وضعیت موجود و مطلوب فناوریهای علوم مولکولی در درمان بیماریها در کشور

 

3

اجرای پروژه های مطالعاتی جهت شناخت بازار بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی جهت ارائه دستاوردهای حاصل و تعیین الویت های سرمایه گذاری در این حوزه

4

اجرای پروژه های مطالعاتی جهت تعیین الویت های تحقیقاتی در زمینه پزشکی مولکولی در کشور و در استان هرمزگان

 

5

ایجاد ارتباط با مسئولین زیر ربط جهت انتقال نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی اجرا شده در حوزه پزشکی مولکولی

 

6

توسعه روابط موثر با سایر مراکز پژوهشی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در استان هرمزگان و تبادلات مشاوره فنی و مهندسی

 

7

حضور فعال و اثر گذار در کمیته ها و مجامع سیاستگذار و موثر در زنجیره سلامت کشور

 

8

برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی جهت آشناسازی و تقویت تعاملات با نهادهای ذینفع

 

9

ایجاد یک شورای مشورتی متشکل از نمایندگان نهادهای زیرربط حوزه پزشکی مولکولی به منظور ارائه پیشنهادات راهبردی به مراجع سیاستگذار کشور

10

برگزاری نشست ها و کارگاههای تخصی به منظورآشنایی با ایده ها، نیازها و توانمندیها با حضور متخصصین علوم پزشکی و محققین علوم پایه

 

11

ایجاد شبکه اطلاع رسانی از توانمندیها، ایده ها، علایق، سوابق و پژوهشهای جاری به منظور تسهیل جریان اطلاعات لوازم و تجهیزات پزشکی  بین متخصصین علوم پزشکی و محققین علوم پایه

12

تشکیل کمیته های مشترک تخصصهای مختلف علوم پزشکی و رشته های مرتبط در زمینه علوم پایه بمنظور شناسایی نیازها و پرورش ایده ها

 

13

برگزاری کنگره های سالانه دستاوردهای پژوهشی  و نوآوریهای حوزه پزشکی مولکولی

 

14

انتشار خبرنامه به صورت مکتوب و الکترونیکی برای اطلاع رسانی تخصصی در زمینه دستاوردهای مرکز پژوهشهای پزشکی مولکولی در کشور و استان هرمزگان

 

15

ایجاد ارتباط با سازمانهای بین المللی زیرربط به منظور جلب علاقه مندی آنان به فناوریهای نوین توسعه یافته در کشور

 

16

فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت دسترسی به منابع معتبر علمی

 

17

تخصیص منابع مورد نیاز جهت انجام پروژه های تحقیقاتی همگام با کشورهای پیشرفته جهت برابری در دستیابی به فناوریهای نوظهور در عرصه پزشکی مولکولی با کشورهای توسعه یافته

18

ارائه مشاوره به محققین در حوزه های مورد نیاز پژوهش و نیز فراهم کردن امکانات تدارکاتی لازم

 

19

بکارگیری اهرم های تشویقی و التزام آور جهت سوق دادن محققین به انتشارات مقالات علمی

 

20

تشویق و ترغیب نهادهای حامی توسعه فناوری به تخصیص منابع کافی جهت پژوهشهای کاربردی در حوزه پزشکی مولکولی

 

21

برنامه ریزی جهت جذب منابع از نهادهای توسعه فناوری جهت انجام پژوهشهای کاربردی در این حوزه

 

22

پیگیری جهت تخصیص فضا و امکانات لازم در پارک های فناوری کشور برای حوزه پزشکی مولکولی

 

23