صفحه اصلی > چشم اندازمرکز 

مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری هرمز گان با هدف تعیین نیاز های الویت دار حال و آینده سلامت باروری و با هدف ارتقاء سطح سلامت و بهداشت ما دران و نوزادن فعالیت خود را از سال 1386در بیمارستان شریعتی واقع در بلوار شهید ناصر آغازنموده و در آبان ماه سال سال 1386موافقت اصولی خود را از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخذ نموده است بهداشت باروری و ناباروری وظیفه خود میداند که با تمام توان زمینه انجام پژوهشها در زمینه بهداشت باروری و ناباروری را فراهم سازد و سعی خواهد نمود به قطب علمی در تحقیقات و آموزش سلامت بارداری و مرکز ارجاعی برای درمان اختلالات سلامت باروری در سطح منطقه تبدیل شود. این مرکز وظایف خودرا از طریق انجام فرایند مدیریت تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ایی،کاربردی کردن نتایج تحقیقات جهت ارائه به سیاست گذار،اقداما ت بالینی و آموزش کارکنان سلامت و جامعه به انجام می رساند.