ماده 8- تخلفات اداري به قرار زير است:


1) اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري
2) نقض قوانين و مقررات مربوط
3) ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل
4) ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت
5) اخاذي
6) اختلاس
7) تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص
8) ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري
9) تكرار در تأخير ورود به محل خدمت ياتكرار خروج از آن بدون كسب مجوز
10) تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي
11) افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري
12) ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه
13) سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري
14) كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده.
15) سهل انگاري روسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر
16) ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع درامور اداري
17) گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.
18) تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند.
19) تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري
20) رعايت نكردن حجاب اسلامي
21) رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي
22) اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر
23) استعمال يا اعتياد به مواد مخدر
24) داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي
25) هر نوع استفاده غير مجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي
26) جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي
27) دست بردن در سئوالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سئوالات امتحاني ياتعويض آنها
28) دادن نمره يا امتياز، بر خلاف ضوابط
29) غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالي
30) سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري
31) توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محمولات پستي يا معدم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني
32) كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غير قانوني
33) شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانوني
34) عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35) همكاري با ساواك منحله بعنون مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي
36) عضويت در سازمانهائي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها
37) عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها
38) عضويت در تشكيلات فراماسونري