ماده 14

هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت های بدوی و تجدیدنظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.


ماده 15

پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی درهیات های پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأي نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ ماده ۸ در صمت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازات های مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره - افراد موضوع بند ۳۴ ماده ۸ این قانون که بر اساس قانون پاکسازی، بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون، رأی لازم صادر می شود.