صفحه اصلی > اخبار 


فراخوان جذب هيات علمي متعهد خدمت
فراخوان جذب هيات علمي متعهد خدمت
 

 

      فراخوان جذب هیات علمی در قالب متعهد خدمت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شهریور- 1400

ﺑــﺎ اﺳــﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌــﺎل داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠــﻮم ﭘﺰﺷــﮑﯽ هرمزگان  ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﮐﻤــﮏ ﺑــﻪ ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿــﺮوي اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬــﺪ و ﻣﺘﺨﺼــﺺ ﻫﯿــﺎت ﻋﻠﻤــﯽ ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﺧــﻮد از بین  ﻓــﺎرغ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻼن مقطع   Ph.D  یا کارشناس ارشد رشته های مشروحه ذیل  ﻓﺮاﺧــﻮان ﺟــﺬب ﻫﯿــﺎت ﻋﻠﻤــﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻟﻒ) ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ:

1-      ﺗﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر

2-      ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

3-      اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

4-      نداﺷﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ

5-      ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﻫﯿــﺎت  اﺟﺮاﯾــﯽ ﺟــﺬب داﻧﺸــﮕﺎه

ب) ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

 

1-      دارا ﺑــﻮدن ﻣــﺪرك دﮐﺘــﺮاي ﺗﺨﺼﺼــﯽ (Ph.D) یا کارشناس ارشد  

 

2-      ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 

ج) ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:

 

1-      ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ (درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ)

2-      ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

3-      تصویر دو ﻃﺮف ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ

4-      تصویر  ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎمعافیت

5-      ﻋﮑﺲ 4*3 ﺟﺪﯾﺪ  (4 ﻗﻄﻌﻪ)

6-      ﺗﺼﻮﯾﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠی

7-      ﺗﺼﻮﯾﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ (در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ)

8-      اراﺋــﻪ ﻣﻮاﻓﻘــﺖ ﻣﺤــﻞ ﺧــﺪﻣﺖ  ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﯿﻦ، ﺑﻮرﺳــﯿﻪ ﻫــﺎ، ﻣﺘﻌﻬــﺪﯾﻦ ﺳــﺎﯾﺮ داﻧﺸــﮕﺎﻫﻬﺎ و یا معاونت درمان (در صورت درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻌﻬﺪات)

9-      ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ (CV) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در CV

 

ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ:

1-      داوﻃﻠﺒــﺎن ﻣﺤﺘــﺮم اﺑﺘــﺪا ﺑــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ آﮔﻬــﯽ ﻣــﺬﮐﻮر ﮐﻠﯿــﻪ ﻣــﺪراك  را  ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻓــﺮم اﻣﺘﯿــﺎزدﻫﯽ ﻓﺮاﺧــﻮان ﻣﺘﻌﻬــﺪﯾﻦ ﺧــﺪﻣﺖ  (درﯾﺎﻓــﺖ ﻓــﺮم اﻣﺘﯿــﺎزدﻫﯽ) در ﯾــﮏ ﭘﻮﺷــﻪ ﻗــﺮار داده و ﺗــﺎ ﺗــﺎرﯾﺦ  30/7/1400 ﺟﻬــﺖ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑــﻪ آدرس: بندرعباس ﺑﻠــﻮار جمهوری اسلامی- ضلیع شرقی بیمارستان شهید محمدی معاونت آموزشی دانشگاه دبیر خانه جذب هیات علمی - ﮐــﺪ ﭘﺴــﺘﯽ 7919915519 ارﺳــﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ.  ﺗﻠﻔــﻦتماس- 07633335009

2-      بعداز ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرﮐﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷد

3-      چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش ﯾــﺎ ﭘــﺲ از آن ﺧــﻼف اﻃﻼﻋــﺎت اﻋــﻼم ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ ﻣﺤــﺮز ﺷــﻮد ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮد ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

رشته مورد نیاز

مقطع تحصیلی

جنسیت

تعداد مورد نیاز

واحد محل خدمت

توضیحات

اعضای مصنوعی گرایش اروتوز و پروتز

دکتری ph.D یا کارشناس ارشد

زن/مرد

1

دانشکده پزشکی

اولویت با مدرک ph.D می باشد

شنوایی سنجی

دکتری ph.D یا کارشناس ارشد

زن/مرد

1

دانشکده پزشکی

اولویت با مدرک ph.D می باشد

بینایی سنجی

دکتری ph.D یا کارشناس ارشد

زن/مرد

1

دانشکده پزشکی

اولویت با مدرک ph.D می باشد

 

فرم 1

 

تاریخ درج خبر : يکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠ | کد خبر : ٢٤١١٩ | تعداد نمایش خبر : 274
 

 


خروج