صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی 

نام واحد : خدمات

مسئول واحد : عبدالرحمن نعیم آبادی

سابقه کار : 20سال

شرح وظایف :

1-نظارت بر کارهای نیروی خدمات

2-برنامه ریزی خدمات