شرح وظایف کارگزینی

1 -صدور احكام پرسنلي اعم از ارتقاء گروه-تغيير عنوان مأموريت ومرخصي

2-تهيه خلاصه پرونده وصورت برداري از اوراق برابر مقررات

3-رسيدگي به پيشنهادها وتقاضاهاي كاركنان برابر مقررات

4-صدور احكام بازنشستگي وتعيين حقوق بازنشستگي وياوظيفه

5-انجام امورمربوط به تعاون بيمه ورفاه كارمندان

6-اجراي خط مشي تعيين شده واتخاذ تدابير لازم بمنظور حسن انجام هدفهاي موردنظر

7-پيگيري وتحويل بن سبد كالااز استان ونظارت برتوزيع در بين واحدهاي تحت پوشش

8-شركت در جلسات مختلف آموزشي وتصميم گيري

9-پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع واقدام در مورد تأمين اين احتياجات

10-مطالعه قوانين ومقررات استخدامي واظهار نظر در مورد نحوه اجرا

11-پيگيري وپس خوراند طرح تكريم ارباب رجوع وتمديد ظوابط مستخدمين پيماني