شرح وظایف واحد انبار تدارکات
1. برنامه ريزي و مراقبت جهت حفظ مقدار موجودي هر يك از اقلام كالاهاي مورد نياز سازمان در حد مطلوب خود
2. همكاري و مساعدت در خريد و تامين و تهيه كالاها و كنترل و دريافت كالاهاي خريداري شده
3.نگهداري كالا در انبار به نحو صحيح و تسريع در امر تحويل با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي سازمان
4.مشاهده عيني كالا و ثبت دقيق صرفا براساس مشاهده عيني نه براساس فاكتور ارائه شده
5.صدور قبض انبار يا برگ رسيد جنس به انبار پس از تحويل گرفتن كالا
6.صدور حواله انبار هنگام تحويل دادن كالا
7.صدور فرمهاي مرجوعي ، برگشت از خريد و ساير فرمهاي مشابه
8.صدور برگ درخواست خريد كالا در صورت لزوم
9.ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادر در نرم افزار نظام نوين مالي
10.همكاري با حسابداري انبار
11.مراقبت و نگهداري كالاها از عواملي ماننده سرقت ،صدمه،ضايعه و حادثه ،از طريق طبقه بندي ،قفسه بندي چيدن و جاي دادن صحيح آنها
12.پيش بيني برنامه ريزي و كنترل مواد و انبار گرداني متناسب با نوع شركت و مواد  و كالاها
13.تحويل گرفتن اقلام دريافتي و ثبت و ضبط آنها در دفاتر و كارتهاي مربوط
14.صدور اقلام مورد نياز به واحدهاي گوناگون مطابق با درخواست هاي و سفارشات كتبي و ثبت آنها در دفاتر و كارتهاي مربوطه