جدول برنامه ارائه خدمات تخصصی در کلینیک بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان
نام خدمت / ایام هفتهموارد تشخیصیشنبهیک شنبهدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبه
اکوکاردیوگرافی  بیماری های قلبی  

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 تست ورزش  بیماری های قلبی  صبح 8 تا 14  صبح 8 تا 14  صبح 8 تا 14  صبح 8 تا 14  صبح 8 تا 14  صبح 8 تا 14
 سونوگرافی  تعیین حاملگی , بیماری های کلیوی  

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20
 

صبح 8 تا 14

عصر 16 تا 20

 

 

 

 

امتیازدهی