صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > بخش اطفال و نوزادان 

مسئول بخش اطفال و نوزادان  :  سرکار خانم اعظم ضعیفی

مدرک تحصیلی :   کارشناس پرستاری

سنوات خدمت در بیمارستان: 15 سال

موقعیت مکانی: طبقه سوم بیمارستان بخش اطفال و نوزادان  ( جهت مشاهده نقشه کلیک نمایید )

*****************************************************


شرح وظایف مسئول بخش اطفال و نوزادان

 

بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات

تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

  تنظیم برنامه کار و تقسیم کار پرسنل تحت نظارت در شیفتهای مختلف

برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیما ر

برنامه ریزی جهت اگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استاندارها ، محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات

پیش بینی نیازهای بخش از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری آن

برنامه ریزی جهت تغییر و تحول تجهیزات   بخش در هر شیفت کاری

تشکیل جلسات درون بخشی و جلب مشارکت پرسنل در جهت حل مشکلات بخش

توجه به نیازهای پرسنل و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، بیماران جهت بهبود وضعیت

مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت

مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان

کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

  تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی

ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق بررسی رضایت مندی

کنترل و پیگیری و ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن


**********************************************************************************************************


شرح وظایف پرستاران شاغل در بخش اطفال و نوزادان

 

انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهای خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری ان مانند : تامین بهداشت ، تغذیه ، خواب ، نیازهای دفعی ، تنفس و v/s  

انجام مراقبتهای تشخیصی درمانی تجویز شده مانند : مایعات وریدی ، تزریق خون ، EKG   ، گذاشتن سوند فولی ، سوند معده ، گچ گیری ، آتل گیری   ، IV LINE

انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی با حضور تیم احیاء

ارائه اقدامات پرستاری در انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر و ارائه گزارشات مربوط

ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل

راهنمایی و مشاوره با مددجو در صورت ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایتی ، اجتماعی

انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت

ترخیص و آماده سازی بیمار

تحویل گرفتن بخش از پرسنل شیفت قبل به پرسنل شیفت بعد بر بالین بیماران

شرکت و همراهی با پزشکان در محیط بیماران

 ثبت کلیه اقدامات انجام شده

انجام احیاء قلبی ریوی( CPR)

 

**********************************************************************************************************

 

شرح وظایف بهیاران شاغل در بخش اطفال و نوزادان

 

کسب دستور ، برنامه کار از مسئول شیفت

کمک در امر پذیرش

انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر

کنترل V/S

تزریقات عضلانی ، وریدی ،زیر جلدی ، واکسن تحت نظارت مسئول شیفت

آمادگی قبل و بعد از عمل

تعویض پانسمان

EKG   

کشیدن بخیه

آماده کردن بیمار در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی

گذاشتن سوند معده و شستشوی معده

شرکت در کلاسهای باز آموزی

حفظ امنیت بیمار در رابطه با پیشگیری از بروز حوادث

انجام سایر امور حرفه ای طبق دستور مسئول شیفت

 

**********************************************************************************************************

 


شرح وظایف منشی در بخش اطفال و نوزادان

 

کسب دستور و برنامه کار از سرپرستار یا مسئول شیفت

انجام امور مربوطه به پذیرش ، بستری و ترخیص بیماران شامل: دریافت پرونده در هنگام پذیرش ، آماده کردن پرونده ، تکمیل روزانه کلیه فرمها و اوراق پرونده و مطابقت دادن با مشخصات بیمار

جمع آوری و آماده نمودن پرونده بیماران ترخیصی و تحویل به حسابداری بیمارستان

کنترل برگ خروج بیماران در هنگام ترخیص

مرتب نگهداشتن ایستگاه پرستاری و اماده کردن اوراق و دفاتر مورد لزوم بخش

تنظیم اوراق اداری و درخواستهای مختلف در صورت لزوم ، ارسال و پیگیری آن به بخشها و سایر قسمتها

تهیه آمار روزانه بیماران

ثبت حوادث در فرم مربوطه

آماده کردن یاداشتهای مورد نیاز بخش ( نوشتن ، تکثیر و پاکنویس برنامه کاری کارکنان و ارسال به دفتر پرستاری )

آماده نمودن و نوشتن برگ درخواستهای انبار و خریدهای مستقیم ، تعمیرات و پیگیری امور مربوط به ان )

پاسخ به تلفنها و دریافت و رساندن پیغامها به پزشکان ، کادر پرستاری ، کارکنان و بیماران

رسیدگی به مشکلات و سئوالات بیمار و خانواده در امور پذیرش و ترخیص

انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

امتیازدهی