مسئول بخش بستری داخلی عمومی :  سرکار خانم طاهره روشی

مدرک تحصیلی :   کارشناس پرستاری

سنوات خدمت در بیمارستان: 15 سال

موقعیت مکانی: طبقه دوم بیمارستان بخش داخلی زنان و مردان ( جهت مشاهده نقشه کلیک نمایید )

*****************************************************

 


شرح وظایف مسئول بخش داخلی عمومی

 

بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات

تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان

  تنظیم برنامه کار و تقسیم کار پرسنل تحت نظارت در شیفتهای مختلف

برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیما ر

برنامه ریزی جهت اگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استاندارها ، محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات

پیش بینی نیازهای بخش از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری آن

برنامه ریزی جهت تغییر و تحول تجهیزات   بخش در هر شیفت کاری

تشکیل جلسات درون بخشی و جلب مشارکت پرسنل در جهت حل مشکلات بخش

توجه به نیازهای پرسنل و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی

شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، بیماران جهت بهبود وضعیت

مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت

مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان

کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

  تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی

ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق بررسی رضایت مندی

کنترل و پیگیری و ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن


**********************************************************************************************************


شرح وظایف پرستاران شاغل در بخش داخلی عمومی

 

انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهای خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری ان مانند : تامین بهداشت ، تغذیه ، خواب ، نیازهای دفعی ، تنفس و v/s  

انجام مراقبتهای تشخیصی درمانی تجویز شده مانند : مایعات وریدی ، تزریق خون ، EKG   ، گذاشتن سوند فولی ، سوند معده ، گچ گیری ، آتل گیری   ، IV LINE

انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی با حضور تیم احیاء

ارائه اقدامات پرستاری در انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر و ارائه گزارشات مربوط

ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل

راهنمایی و مشاوره با مددجو در صورت ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایتی ، اجتماعی

انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت

ترخیص و آماده سازی بیمار

تحویل گرفتن بخش از پرسنل شیفت قبل به پرسنل شیفت بعد بر بالین بیماران

شرکت و همراهی با پزشکان در محیط بیماران

ثبت کلیه اقدامات انجام شده

انجام احیاء قلبی ریوی( CPR)

 

**********************************************************************************************************

 

شرح وظایف بهیاران شاغل در بخش داخلی عمومی

 

کسب دستور ، برنامه کار از مسئول شیفت

کمک در امر پذیرش

انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر

کنترل V/S

تزریقات عضلانی ، وریدی ،زیر جلدی ، واکسن تحت نظارت مسئول شیفت

آمادگی قبل و بعد از عمل

تعویض پانسمان

EKG  

کشیدن بخیه

آماده کردن بیمار در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی

گذاشتن سوند معده و شستشوی معده

شرکت در کلاسهای باز آموزی

حفظ امنیت بیمار در رابطه با پیشگیری از بروز حوادث

انجام سایر امور حرفه ای طبق دستور مسئول شیفت

 

**********************************************************************************************************

 


شرح وظایف منشی در بخش داخلی عمومی

 

کسب دستور و برنامه کار از سرپرستار یا مسئول شیفت

انجام امور مربوطه به پذیرش ، بستری و ترخیص بیماران شامل: دریافت پرونده در هنگام پذیرش ، آماده کردن پرونده ، تکمیل روزانه کلیه فرمها و اوراق پرونده و مطابقت دادن با مشخصات بیمار

جمع آوری و آماده نمودن پرونده بیماران ترخیصی و تحویل به حسابداری بیمارستان

کنترل برگ خروج بیماران در هنگام ترخیص

مرتب نگهداشتن ایستگاه پرستاری و اماده کردن اوراق و دفاتر مورد لزوم بخش

تنظیم اوراق اداری و درخواستهای مختلف در صورت لزوم ، ارسال و پیگیری آن به بخشها و سایر قسمتها

تهیه آمار روزانه بیماران

ثبت حوادث در فرم مربوطه

آماده کردن یاداشتهای مورد نیاز بخش ( نوشتن ، تکثیر و پاکنویس برنامه کاری کارکنان و ارسال به دفتر پرستاری )

آماده نمودن و نوشتن برگ درخواستهای انبار و خریدهای مستقیم ، تعمیرات و پیگیری امور مربوط به ان )

پاسخ به تلفنها و دریافت و رساندن پیغامها به پزشکان ، کادر پرستاری ، کارکنان و بیماران

رسیدگی به مشکلات و سئوالات بیمار و خانواده در امور پذیرش و ترخیص

انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

امتیازدهی