مسئول بخش آزمایشگاه بیمارستان : جناب آقای بهبود میرانی

مدرک تحصیلی : کاردان علوم آزمایشگاهی

سنوات خدمت در بخش آزمایشگاه بیمارستان : 9 سال

موقعیت مکانی واحد: طبقه همکف ساختمان اصلی بیمارستان ( جهت نمایش نقشه کلیک نمایید )

*************************************************************************************************************

شرح سوپروایزر آزمایشگاه 

نظارت بر کلیه بخشهای آزمایشگاه اعم از فنی و غیر فنی 
نظارت بر اجرای صحیح انجام آزمایشات در کلیه بخشهای فنی
آموزش پرسنل در خصوص انجام آزمایشات ، کار با دستگاههای جدید و آموزش پرسنل جدید الورود
پیگیری سرويسهای دوره ای و تعمیرات مورد نیاز دستگاههای مختلف آزمایشگاه
انجام سرويسهای هفتگی ، ماهیانه و سه ماهه دستگاه سل کانتر SYSMEX
اجرای برنامه های استانداردسازی آزمایشگاه ( ایجاد LOG BOOK و شناسنامه و دفترچه فنی برای کلیه دستگاهها ) .
تهیه کلیه مواد و وسایل لازم اعم از کیتهای مصرفی ، لوازم دارویی ، نوشت افزار و پیگیری تهیه مواد شوینده و ضد عفونی کننده مورد نیاز در آزمایشگاه
پیگیری و پاسخ به نامه ها و چک لیست های ارسالی به آزمایشگاه
گردآوری گواهی کالیبر دستگاهها از شرکتهای خریداری شده
اعلام و پیگیری موارد مربوط به خرابی تجهیزاتی به مبادی ذیربط
نظارت بر عملکرد دستگاه ها و تنظیم آنها با مشورت مسئول فنی
تهیه برنامه ماهیانه جهت کشیکهای پرسنل بخش  
تهیه آمار ماهیانه و آمار فصلی جهت بخشهای مختلف آزمایشگاه
پیگیری در جهت خرید دستگاههای جدید و تجهیز بهتر آزمایش
پیگیری و اقدام در جهت راه اندازی آزمایشات متعدد و جدید و به روز کردن آزمایشگاه از قبیل راه اندازی بخش کشت و بخش هورمون و آزمایشات ادرار 24 ساعته
انجام کلیه امور محوله بر عهده مسئول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه
انجام کلیه امور محوله بر عهده مسئول بانک خون
تهیه محیط های کشت
انجام آزمایشات هورمونی
انجام کنترل کیفی در بخشهای مختلف آزمایشگاه و رسم نمودارهای وستگارد برای تستهای بیوشیمی به صورت ماهیانه
کنترل کلیه فاکتورها و صورت حسابها اعم از خرید ملزومات مصرفی و تجهیزات آزمایشگاههای ارجاع ، حقوق و بیمه پرسنل ، تنخواه کارپرداز
کنترل و نظارت بر امور کارکنان شاغل در آزمایشگاه از نظر حضور و غیاب
*************************************************************************************************************
شرح وظایف مسئول بانک خون  
تهیه فراوردهای خونی از قبیل PACKCELL و FFP ( پلاسمای تازه منجمد ) از گروههای مختلف خونی از طریق تماس با سازمان انتقال خون استان و هماهنگی با مسئولین مربوطه
دفع خونهای تاریخ گذشته و ثبت شماره کیسه های خون در دفتر مخصوص بانک خون
تهیه فرمهای مربوط به درخواست خون با کراس مچ و درخواست خون اورژانسی و فرم ثبت عوارض نامطلوب خون
نظارت بر انجام صحیح کراس مچ
برگزاری کارگاه آموزشی در جهت توضیح عوارض نامطلوب انتقال خون جهت کلیه پرسنل بیمارستان
 
*************************************************************************************************************
شرح وظایف مسئول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 
مستند سازی دستورالعملهای ایمنی و حفاظت کارکنان و محیط آزمایشگاه ، دستورالعمل نحوه سترون سازی و نحوه شستشوی لوازم شیشه ای و نظافت محیط و سطوح کاری  
دستورالعمل دفع پسماندها
ثبت ، گزارش و پیگیری حوادث مخاطره آمیز نظیر فرو رفتن سوزن ، ریختن و پاشیدن مواد شیمیایی و سایر مواد آلوده
آموزش کارکنان : در خصوص ملاحظات ایمنی و مفاد مندرج در دستورالعملهای مرتبط با حفاظت و ایمنی و ارزیابی اثر بخش بودن آموزشها
ایمنی کارکنان : برای همه کارکنان پوشیدن روپوش سفید در محیط کار الزامی است و از وسایل حفاظت اولیه نظیر دستکش لاتکس ، ماسک و وسایل کمکی جهت برداشت مایعات توسط  پیپت استفاده نمایند 
شستشو ، سترون سازی و ضدعفونی کردن در آزمایشگاه : دستورالعمل مکتوب شده در این خصوص باید توسط مسئول ایمنی و بهداشت به کارکنان مسئول شستشو و نظافت آموزش داده شده و بر رعایت آن نظارت گردد . باید همیشه صابون مایع و مواد ضدعفونی کننده مناسب در آزمایشگاه موجود بوده و در دسترس کارکنان قرار گیرد
دفع پسماندهای آزمایشگاهی : چگونگی امحاء نمونه ها و همچنین نحوه امحاء مواد و وسایل انجام آزمایش پس از اتمام کار باید مشخص و مکتوب گردد .
واکسیناسیون کارکنان : قبل از شروع به کار باید ایمنی کارکنان در برابر میکروارگانیسمهایی که احتمال مواجهه با آنها در آزمایشگاه وجود دارد مثل هپاتیت B و کزاز ارزیابی شده و سوابق آن موجود باشد . چنانچه سابقه مستند از انچام واکسیناسیون قبلی برای هپاتیت B موجود نبود ابتدا آنتی بادی هپاتیت B اندازه گیری شود و در صورت ایمن نبودن ، فرد واکسینه شود و دو تا سه ماه بعد مجددا ANTI HBS اندازه گیری شود .

*************************************************************************************************************

شرح وظیفه مسئول   بخش هورمون شناسی 

انجام آزمایشات تیروئیدی شامل : T3 ، T4 ،   TSH ، T3UP   و آزمایشات FSH   و LH و PROLACTIN   

کنترل نمودن جوابهای بالا و پائین و مطابقت دادن با سابقه بیمار و در صورت لزوم تکرار مجدد ازمایش 

شرح وظیفه مسئول بخش هماتولوژی 

انجام آزمایشات ESR و BLOODGROOP و  CROSSMATCH و CBC و PT و PTT و HBA2   

دادن کنترل خون نرمال به دستگاه سل کانتر به صورت روزانه و ثبت در دفتر کنترل خون و تکمیل LOGBOOK  دستگاه به صورت روزانه   

شرح وظیفه مسئول بخش کامل ادرار و میکروب شناسی 

انجام آزمایشات  U/A و S/E   

اندازه گیری حجم ادرار 24 ساعته 

انجام آزمایش B.HCG   و PREGNANCY  

انجام آزمایشات کشت ادرار و آنتی بیوگرام و خواندن نتایج کشت روز قبل   

 

 شرح وظیفه مسئول   بخش بیوشیمی و سرولوژی

جدا کردن سرم بیماران

تعویض محلولهای دستگاه و نگهداری صحیح از دستگاه اتوآنالیزر 

دادن کنترل نرمال به دستگاه به صورت روزانه و ثبت در دفتر مخصوص و رسم نقاط روی نمودار وستگارد

دادن نمونه ها و تعریف آنها به دستگاه 

انجام آزمایش سدیم و پتاسیم 

انجام آزمایش بیلی روبین نوزادان 

انجام آزمایش پروتئین ادرار 24 ساعته 

انجام تست آمیلاز به صورت دستی 

انجام آزمایشات سرولوژی  

ثبت نتایج در رایانه 

جدا کردن سرمهای هورمونی بر طبق لیست کار و نگهداری در فریزر به صورت روزانه 

*************************************************************************************************************

شرح وظیفه مسئول پذیرش

پذیرش بیماران با توجه به شماره نوبت انها

تطبیق دفترچه بیماران با خود بیمار

وارد کردن مشخصات کامل بیمار اعم از شماره تلفن ، سن یا سابقه بیماری خاص

ارائه توضیح و راهنمایی لازم به بیماران و دادن برگه های راهنما در خصوص بعضی آزمایشات خاص مانند : قند خون 2 ساعته ، GCT ، کشت ادرار و غیره ...

دادن ظرفهای مخصوص جمع آوری نمونه ادرار و مدفوع به بیماران

چاپ جواب بیمار با توجه به قبض ارائه شده توسط بیمار و کنترل نام و نام خانوادگی و شماره پذیرش بیمار با قبض و خود بیمار

قیمت زدن نسخ بیمه های ازمایشگاه

همکاری لازم با پرسنل فنی در جهت وارد کردن نتایج آزمایشات به رایانه .

چک کردن جوابهای ناقص به صورت روزانه و مطلع نمودن پرسنل هر بخش
امتیازدهی