مسئول بخش مراقبت های ویژه بیمارستان : سرکار خانم زینب نمدادی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سنوات خدمت در بخش مراقبت های ویژه قلبی : 15 سال

موقعیت مکانی: طبقه اول ساختمان اصلی بیمارستان ( جهت مشاهده نقشه کلیک نمایید )

********************************************************************************************************

شرح وظایف:

 وظایف تخصصی پرستار در بخش مراقبت های ویژه عمومی با تكیه بر رعایت منشورحقوق مددجو و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر میباشد:
-1 پذیرش و تحویل بیمار و مدارك بیمار
-2 مانیتورینگ كامل سیستم های حیاتی بیمار شامل علا یم حیاتی ، قلب - تنفس – اعصاب مركزی و محیطی، ثبت آنها و گزارش موارد غیر طبیعی

 -3 انجام معاینات فیزیكی لازم، ثبت آن ها و گزارش موارد غیر طبیعی
-4 تعیین سطح هوشیاری و بررسیGCS
-5 حفظ و مراقبت درست از راه هوایی ،تهویه، اكسیژناسیون و انجام اینتوباسیون در موارد ضروری
-6 آموزش و تشویق مددجو به سرفه و تنفس عمیق
-7 اتصال آرترلاین ( راه شریانی ) بیمار به وسایل مربوطه
-8 گرفتن نمونه خون شریانی و سایر ترشحات بدن طبق نظر پزشك
-9 بررسی آزمایشات روتین بخش مربوطه و گزارش موارد ضروری به پزشك
-10 برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه مراقبت كامل از پوست
-11 مراقبت از مددجویان دچار اختلالات حسی – حركتی به منظور تشخیص و پیشگیری از عوارض بی حركتی
-12 بررسی مددجو در نحوه استفاده از وسایل مصنوعی، پروتزها و كمكی
-13 تنظیم و كنترل عملكرد وسایل و تجهیزات پزشكی مورد استفاده جهت بیمار
-14 همكاری با تیم درمان در انجام فرآیندهای تشخیصی، درمانی و توانبخشی
-15 انجام فرآیند تغذیه مددجو از طریق لوله های گوارشی وT.P.N
-16 تنظیم و كنترل پارامترهای دستگاه ونتیلاتور با توجه به وضعیت تنفسی مددجو
-17 اجرای اصول مراقبت و همكاری در جداسازی بیمار از ونتیلاتور
خارج كردن لوله تراشه – با نظر پزشك، انجام اكسیژن درمانی با توجه به شرایط مددجو
-19 مانیتورینگ قلب، تشخیص دیس ریتمی های مختلف، اطلاع به پزشك در صورت لزوم و انجام اقدامات فوری در صورت بروز دیس ریتمی های خطرناك
-20 تنظیم و به كارگیری دستگاه D.Cشوك در موارد ضروری
-21 انجام حمایت های روانشناختی از بیماران و خانواده بیمار
-22 انجام ساكشن ترشحات راه های هوایی از طریق دهانی و تراكیاستومی لوله تراشه،orotracheal ، nasotracheal 
-23 تعیین نیازهای آموزشی و مشاوره با بیمار و خانواده بیمار و ارائه آموزش های لازم در مراقبت از خود( self care)
-24 ارزیابی عملكردIABP ، NGT ،chest tube سوند فولی، پیس میكر، لوله تراشه و انواع درن ها و ثبت ،و گزارش موارد غیر طبیعی 
-25 كنترل فشار ورید مركزی(C.V.P )و برقراری میزان جریان داروهای مورد نیاز با توجه به تجویز پزشك ، 
-26 انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت های بیمارستانی ( آموزش و پژوهش )
-26 آرام سازی محیط فیزیكی، كنترل دما و نور، سر و صدای محیط و سایر عوامل محیطی و تامین شرایط استراحت به آرامش بیمار
-27 تنظیم میزان محرك های حسی به منظور تقویت حسی بیمار
-28 انجام مراقبت های پرستاری ویژه به هنگام بروز اختلالات شعوری همچون هذیان - توهم – بی قراری حركتی
29 -ثبت دقیق و گزارش كلیه اقدامات انجام شده

امتیازدهی