صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > بخش اعصاب و روان 

مسئول بخش اعصاب و روان : سرکار خانم سمیه محمودزاده

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سنوات خدمت : 15 سال

********************************************************************************************************

شرح وظایف مسئول بخش اعصاب و روان بیمارستان :

علاوه بر وظايف عمومي ، وظايف تخصصي پرستار در بخش روان با تاكيد بر رعايت منشور حقوق بيمار ، مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي خدمات پرستاري به شرح زير مي باشد: 
1- پذيرش مددجو 
2- ارزيابي مددجو كه شامل: 
- جمع آوري اطلاعات در رابطه با وضعيت بهداشتي ( جسمي – رواني – اجتماعي و معنوي ) با استفاده از تكنيك مشاهده، مصاحبه، معاينه وضعيت فيزيكي و رواني براساس ابزارها و مقياس هاي استاندارد از مددجو و ساير منابع ( شامل پرونده، اعضاء تيم درماني، مراكز، سازمان ها، نهادها، سوابق مددجو، خانواده و ساير موارد) 
3- تجزيه و تحليل اطلاعات و طبقه بندي آنها بر اساس معيارهاي استاندارد 
4- تعيين و تشخيص مشكلات مددجو مبتني بر تشخيص هاي پرستاري 
5- تعيين برآيندهاي مورد انتظار يا معيارهاي ارزشيابي انفرادي براي هر مددجو 
6- طراحي و برنامه ريزي به منظور اجراي مراقبت هاي پرستاري براساس اولويت هاي تشخيصي مددجو 
7- اجرا و انجام طرح مراقبتي ( مداخلات روانپرستاري ) جهت مددجو و خانواده از قبيل موارد زير: 
الف- انجام مشاوره فردي و گروهي مددجو و خانواده به منظور اصلاح يا كسب مجدد توانايي هاي تطابقي گذشته 
ب- تقويت و ارتقاء سلامت رواني و پيشگيري از عوارض و ناتواني با استفاده از مهارت هاي زير (توسط روان پرستار يا پرستار دوره ديده ) 
- ارتباط درماني 
- مداخله در بحران 
- كنترل استرس 
- تكنيك هاي آرام سازي 
- آموزش ابراز وجود و حل مشكلات 
- خانواده درماني 
- گروه درماني 
- ساير موارد ( منظور استفاده از تكنيكهاي جديد است ) 
ج- محيط درماني : ايجاد و فراهم نمودن محيط درماني مناسب با مشاركت مددجو و ساير اعضاي تيم درمان به منظور وصول اهداف مراقبتي و توانبخشي 
د- مداخلات و آموزش فعاليت هاي خود مراقبتي : نيازسنجي اختصاصي آموزشي به منظور اجراي روش هاي مختلف آموزشي و مشاوره اي در راستاي توانمند سازي مددجو در مراقبت از خود جهت فعاليت هاي روزانه 
ح- مداخلات زيست – رواني ( سايكوبيولوژيك ) : كه شامل 
• دارو درماني: 
- دادن صحيح داروي تجويز شده به مددجو به روش استاندارد 
- اجراي دستورات دارويي PRN براساس تشخيص صحيح پرستار 
- آموزش به مددجو و خانواده در مورد نحوه صحيح مصرف دارو، عوارض دارويي و ساير موارد 
- ارزيابي واكنش ها نسبت به داروهاي تجويز شده و گزارش به پزشك معالج 
- همكاري و هماهنگي با تيم درمان در راستاي اجراي صحيح پروتكل دارو درماني 
- ارزيابي سير علايم بيماري و انجام معاينه وضعيت رواني به طور متناوب با توجه به استانداردهاي بخش 
• شوك درماني: 
- هماهنگي و آماده كردن مددجو جهت ECT با نظر پزشك 
- اخذ رضايت از قيم قانوني مددجو 
- آموزش مددجو و خانواده در مورد اجرا ECT و اهداف آن 
- انجام مراقبت هاي پرستاري از مددجو قبل ، حين و بعد از انجام ECT 
- ثبت گزارشات ضروري 
• فعاليت درماني ( Activity Therapy ) و كار درماني: 
- هماهنگي و همكاري با تيم درمان جهت انتخاب فعاليت درماني مناسب با توجه به وضعيت مددجو 
- هماهنگي ، برنامه ريزي و آماده كردن بيمار براي انجام فعاليت هاي درماني و آماده كردن محيط و امكانات جهت انجام فعاليت ها 
و – اجرا و انجام تكنيك هاي روان درماني ( توسط روان پرستار ) شامل: 
- فرد درماني 
- خانواده درماني 
- گروه درماني 
- بازي و تفريح درماني 
- مشاوره پرستاري 
- ساير موارد ( منظور استفاده از تكنيكهاي جديد است ) 
ز- تشيخص، برنامه ريزي و مراقبت از بيماران پرخطر از جهت اقدام به خودكشي و آسيب به ديگران يا محيط 8- مشاوره و آموزش به مددجو و خانواده در مورد تمام مسايل مرتبط به بيماري، درمان ، مراقبت و توانبخشي آن ( پرستار آموزش ديده ): 
- مهارت هاي اجتماعي 
- مهارت هاي ارتباطي 
- مهارت هاي شغلي و حرفه اي 
- مهارت هاي از عهده برآيي 
- مهارت هاي حل بحران 
- مهارت هاي كنترل استرس 
- مهارت هاي كنترل خشم ، خشونت و پرخاشگري 
9- طراحي و اجراي برنامه ترخيص براي هر مددجو ( Discharge planning ) با مشاركت اعضاء تيم درمان ( پرستار آموزش ديده ) 
10 - برنامه ريزي و هماهنگي جهت برگزاري نشست هاي مشترك درماني با اعضاي تيم درمان و توانبخشي 
11- ثبت كليه مداخلات درماني و مراقبتي انجام شده، واكنش هاي مددجو و نتايج آنها در پرونده و گزارش به پزشك و ساير اعضاء تيم درماني 
12- ايجاد هماهنگي بين تيم درماني در مورد درمان و مراقبت از بيمار و خدمات ارائه شده به مددجو 
13- هماهنگي و همكاري با تيم درمان و توانبخشي جهت حفاظت مددجو جهت تهاجمات احتمالي 
14- ارزشيابي مداخلات انجام شده و ثبت آنها 
15- برنامه ريزي و اجراء مراقبت هاي پرستاري ويژه در بيماران رواني خاص

امتیازدهی