صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های بستری > بخش مراقبت ویژه قلبی 

مسئول بخش مراقبت های ویژه قلبی بیمارستان : سرکار خانم نیره آبگرمی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سنوات خدمت در بخش مراقبت های ویژه قلبی : 15 سال

موقعیت مکانی: طبقه اول ساختمان اصلی بیمارستان ( جهت مشاهده نقشه کلیک نمایید )

************************************************************************************************************

شرح وظایف مسئول بخش

برنامه ریزی جهت برنامه کاری بخش ( انتخاب و آموزش نیروی انسانی )
شرکت در کلاسهای آموزشی و افزایش دانش و ارتقاء معلومات
بررسی امکانات و تجهیزات موجود در بخش از نظر سالم بودن
برنامه ریزی جهت کنترل عفونت در بخش
هماهنگی و تغییر شکل ظاهری بخش جهت بهبود روحیه بیمار و همکاران
ارسال آمار بخش به دفتر پرستاری و بخش آمار و مدارک پزشکی
نظارت بر سالم بودن مانیتورهای موجود در بخش
نظارت فعالیتها و عملکرد کارکنان
بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات
تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
تنظیم برنامه کار پرسنل تحت نظارت در شیفتهای مختلف
تقسیم کار
برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیما ر
برنامه ریزی جهت اگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استاندارها ، محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات
پیش بینی نیازهای بخش از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری آن
برنامه ریزی جهت تغییر و تحول تجهیزات بخش در هر شیفت کاری
تشکیل جلسات درون بخشی و جلب مشارکت پرسنل در جهت حل مشکلات بخش
توجه به نیازهای پرسنل و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
انجام مراقبتهای پرستاری در مواقع اورژانس
شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، بیماران جهت بهبود وضعیت
مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت
مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان
کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی
ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق بررسی رضایت مندی
کنترل و پیگیری و ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرا

************************************************************************************************************
 
شرح وظایف پرستار شاغل در بخش
پذیرش بیمار و دقت در تحویل کامل مدارک بیمار
شرکت در کلاسهای آموزشی و افزایش دانش و ارتقاء معلومات
بررسی امکانات و تجهیزات موجود در بخش از نظر سالم بودن در شیفت مربوطه
همکاری جهت کنترل عفونت در بخش
هماهنگی در تغییر شکل ظاهری بخش جهت بهبود روحیه بیمار و همکاران
همکاری در تهیه آمار بخش جهت ارسال به دفتر پرستاری و بخش آمار و مدارک پزشکی
نظارت بر سالم بودن مانیتورهای موجود در بخش در شیفت مربوطه
تشخیص دیس ریتمی های مختلف و اطلاع به پزشک  
ارزیابی وضعیت درد و تدابیر جهت تسکین درد
ارائه مراقبتهای لازم پس از انجام روشهای تشخیصی و درمانی بخصوص روشهای تهاجمی مانند : آنژیوگرافی ، گذاشتن پیس میکر و غیره ... 
اعلام کد و شروع اقدامات احیاء قلبی – ریوی
تنظیم و به کار گیری شوک در مواقع ضروری
ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیما ر به مسئول شیفت بعدی
برنامه ریزی جهت اگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استاندارها ، محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات
انجام حمایت روانشناختی از بیماران و خانواده بیماران
تغییر و تحول تجهیزات بخش و فعالیتهای پرستاری در هر شیفت کاری
انجام مراقبتهای پرستاری در مواقع اورژانس
شرکت در جلسات درون بخشی و ارائه راهکار و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت کارکنان و بیماران 
شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت
مشارکت و همکاری در امر آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در شیفت کاری خود
امتیازدهی