مسئول بخش اتاق عمل جنرال بیمارستان : سرکار خانم معصومه محمود زاده

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سنوات خدمت در بخش اتاق عمل بیمارستان : 15 سال

موقعیت مکانی: طبقه اول ساختمان اصلی بیمارستان ( جهت مشاهده نقشه کلیک نمایید )

*****************************************************************************************************************

شرح وظایف مسئول بخش اتاق عمل

بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات
تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
تنظیم برنامه کار پرسنل تحت نظارت در شیفتهای مختلف
تقسیم کار بین کارکنان بخش 
برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار
  برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استاندارها ، محیط فیزیکی ، وسایل و تجهیزات
پیش بینی نیازهای بخش از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری آن
برنامه ریزی جهت تغییر و تحول تجهیزات بخش در هر شیفت کاری
تشکیل جلسات درون بخشی و جلب مشارکت پرسنل در جهت حل مشکلات بخش
توجه به نیازهای پرسنل و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، بیماران جهت بهبود وضعیت
ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذیربط شامل : درخواستها ، وقایع غیر مترقبه ، کمبودها ، نیازها
مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت
مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان
کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی
ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق بررسی رضایت مندی
کنترل و پیگیری و ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن
مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستانی
نطارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در بخش .
نظارت مستمر بر اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونتها

*****************************************************************************************************************
شرح وظایف کاردان اتاق عمل  
 
دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
اطمینان یافتن از سالم بودن و کارایی دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز جهت عمل جراحی قبل از شروع عمل ( شامل : ساکشن ، دستگاه الکتروکوتر ، چراغ سیالتیک و ...) و گزارش هر گونه نقص یا خرابی به مسئول مافوق .
اطلاع از وجود لوازم و امکانات مورد نیاز اعمال جراحی و گزارش موارد ناکافی و کمبودها و نقایص به مسئول مافوق .
  آشنایی با روشهای استریلیزاسیون و ضد عفونی و بکارگیری آنها .
کنترل اتاق عمل از نظر نور کافی ، سیستم برق رسانی ، درجه حرارت ، رطوبت ، پاکیزگی ، ایمنی و ....
  آماده نمودن اتاق عمل با لوازم و وسایل جراحی لازم بر طبق لیست عمل جراحی .
  کنترل پرونده بیمار قبل از عمل جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی مورد نیاز ( مانند اجازه عمل و آمادگیهای عمل ، داروهای قبل از عمل ، عدم داشتن وسایل مصنوعی و زیورآلات و ..... )
  کنترل و اطمینان از استریل بودن لوزام و بسته های وسایل .

*****************************************************************************************************************
 
  ایفای نقش سیار قبل از عمل
برقراری ارتباط و ارائه آموزش های لازم به بیمار
کنترل بیمار از نظر آمادگی جسمی و روانی جهت عمل جراحی
کنترل نام بیمار با پرونده و لیست عمل و دستبند مشخصات
هدایت بیمار به تخت عمل – قرار دادن بیمار بر روی تخت به نحوی که هیچگونه صدمه ای به وی وارد نگردد و پوشش حریم بیمار حفظ شود .
تظیم تخت جراحی و چراغها بر حسب نوع و ناحیه عمل
قرار دادن کلیه دستگاهها و تجهیزات در اطراف تخت جراحی بر طبق قابلیت دسترسی و نیاز 


*****************************************************************************************************************
 
  ایفای نقش سیار حین عمل
حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محیط و اتفاقات و وضعیت بیمار – کمک به جراحان و پرستار اسکراب در پوشش گان و دستکش و ....
باز نمودن پوشش های اولیه بسته های استریل و نخها و سایر وسایل و اختیار گذاردن آنها
پرب منطقه عمل
شمارس و ثبت نخ ، گاز ، لنگ گاز ف درن و .... قبل از اتمام به همراه تیم جراحی و جمع آوری آنها پس از استفاده
کنترل رعایت نکات استریل در حین عمل
پیش بینی نیازمندیهای گروه جراحی و آماده نمودن آنها
ثبت و کنترل زمانهای درخواست شده گروه جراحی مانند مانیتورنیک 


*****************************************************************************************************************
 
  ایفای نقش سیار پس از پایان عمل
کمک در پانسمان محل جراحی
برداشتن پوششها با رعایت موازین شرعی و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوری
  تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتدای عمل ثبت گردیده بود
خارج نمودن وسایل مربوط به عمل جراحی قبلی و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدی 


*****************************************************************************************************************
 
  ایفای نقش دست شسته ( اسکراب ) در حین عمل
 دست شستن بر طبق دستورالعمل
پوشیدن گان و دستکش استریل
پوشاندن میزها با پوشش استریل و قرار دادن وسایل و لوازم به شکل استریل بر روی انها ( شامل وسایل جراحی ، نخ ، درنها ، گاز و ...)
شمارش و کنترل کلیه وسایل و لوازم مصرف شده ( گاز ، لنگاز ، قیچی ، پنس ، سوزن ، نخ ، درنها و ......) در شروع و طول عمل و پایان عمل به همراه فرد سیار
کنترل لوازم جراحی درون سته های جراحی قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر ست جراحی )
نظارت بر رعایت نکات استریل توسط تیم جراحی در طول عمل


*****************************************************************************************************************
 
  ایفای نقش دست شسته ( اسکراب ) در پایان عمل
 کمک در پانسمان محل جراحی
برداشتن پوششها با رعایت موازین شرعی و آماده نمودن بیمار جهت انتقال به ریکاوری
گزارش کلیه اقدامات انجام شده و وسایل متصله به بیمار به مسئول ریکاوری
تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از ابتدای عمل ثبت گردیده است .
شرکت در انجام عملیات احیا در اتاق عمل
مراقبت از جسد طبق موازین شرع و استانداردها
همکاری در اجرای برنامه های آموزشی پژوهشی بیمارستان و بخش
مشارکت در شستشوی اتاق عمل


*****************************************************************************************************************
 
شرح وظایف کاردان هوشبری
دریافت دستور و برنامه کار از سرپرستار اتاق عمل
اطمینان یافتن از سالم بودن و کارایی دستگاهها و تجهیزات بیهوشی قبل از شروع هر شیفت کاری ( شامل دستگاههای بیهوشی ، ساکشن ، مانتیور ، پالس اکسی متر و .....)
اطلاع از وجود داروهای مورد نیاز و امکانات بیهوشی و گزارش موارد ناکافی و یا کمبودها
  آشنایی با روشهای استریلیزاسیون و ضد عفونی و کاربرد آن و رعایت در تمام مراحل عمل 
  آماده نمودن کلیه دستگاهها و لوازم مورد نیاز بیهوشی بر طبق لیست عمل جراحی
کنترل پرونده و بودن مدارک پزشکی مورد نیاز در پرونده بیمار مانند اجازه عمل ، آزمایشات ضروری ، نوار قلب ، مشاوره ، آماده بودن خون و ....)


*****************************************************************************************************************
 
  ا قدامات و تدابیر قبل از بیهوشی بیمار 
کنترل آمادگی قبل از عمل
کنترل نام بیمار با پرونده و لیست عمل و دستبند مشخصات
هدایت بیمار به تخت تا انتهای عمل
دادن توضیحات در مورد بیهوشی
کنترل علائم حیلتی و گزارش موارد غیر طبیعی
برقراری راه وردی ( IV ) – ثابت نمودن سر بیمار
در اختیار گذاردن داروها و لوازم مورد نیاز بیهوشی به پزشک
کنترل گازهای بیهوشی جهت پرهیز از استفاده آنها بجای یکدیگر
اجرای دستورات و همکاری با پزشک


*****************************************************************************************************************
 
اقدامات و تدابیر حین بیهوشی بیمار 
مانیتورینگ یا کنترل سطح بیهوشی
کنترل راه هوایی بیمار – کنترل جذب و دفع
مکتوب شدن دستورات شفاهی
حفظ پوشش و رعایت حریم بیمار طبق موازین شرعی
ثبت دقیق کلیه موارد در فرم مربوطه
حفاظت از بیمار جهت جلوگیری از سوختگی با کوتر 


*****************************************************************************************************************
 
  اقدامات و تدابیر بعد از بیهوشی بیمار 
کمک و همکاری با پزشک در بهوش آوردن بیمار
کنترل علائم حیاتی ، ثبت آنها و گزارش موارد غیر طبیعی
کنترل بیمار از نظر بازگشت عکس العملها و رفلکسها و ورود به مرحله هوشیاری
محافظت از سر و اندام
ضد عفونی و اماده کردن کلیه وسایل مربوط به بی هوشی جهت عمل بعدی
همکاری در اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی بیمارستان و بخش مربوطه
شرکت در برنامه های آموزشی ضمن خدمت
همکاری در انچام عملیات احیا قلبی – تنفسی در اتاق عمل
همکاری کامل با تیم جراحی
مشارکت در شستشوی اتاق عمل طبق سیاست های جاری بیمارستان 

*****************************************************************************************************************
 
مقررات اداری بخش اتاق عمل
 
ورود به اتاق عمل ممنوع میباشد ، مگر پرسنل بخش که صرفاً با پوشیدن کفش و لباس مخصوص میسر است .
کلیه عملهای جراحی الکتیو ( غیر اورژانس ) در ساعات کاری صبح انجام میشود و در شیفتهای عصر و شب صرفاً عملهای جراحی اورژانسی قابل انجم است .
  رضایت عمل برای کلیه بیماران ضروری است ( رضایت پدر و مادر برای افراد زیر 18 سال الزامی است .
رضایت عمل برای اعمال جراحی سخت باید حتماً از 3 نفر از نزدیکان درجه 1 بیمار گرفته شود .
رضایت عمل برای بیماران اورژانس بسته به صلاحدید پزشک می باشد .
  رضایت عمل جهت ستن لوله رحمی در زنان باید توسط همسر بیمار و حتماً امضاء و اثر انگشت الزامی است .
مراجعین زن جهت بستن لوله رحمی باید از درمانگاه یا خانه بهداشت محل زندگی فرم ارجاع داشته باشند . 


*****************************************************************************************************************
 
انواع بیهوشی   
بیهوشی جنرال ( عمومی )
تعریف : در بیهوشی عمومی ماده بیهوش کننده باعث از کار افتادن مرکز آگاهی در مغز میگردد تاثیر این حالت در تمام بدن باعث بیهوشی کامل و همه جانبه شخص میشود .
بیهوشی اسپینال ( بیحسی منطقه ای )
تعریف : دربیمارانی انتخاب میشود که حفظ هوشیاری بیمار در پی عمل مطلوب باشد و اغلب برای جراحیهای قسمت تحتانی شکم یا اندام تحتانی انتخاب میشود .
بلوک اعصاب محیطی ( بیحسی اعصاب محیطی )
تعریف : روشی قابل قبول برای عملهای سطحی ، بر روی اندامها میباشد .
بیحسی موضعی ( LOCAL )
تعریف : عبور مواد تزریقی بیحس کننده از داخل بافتهای محلی که قرار است که مورد عمل قرار گیرد .


*****************************************************************************************************************
 
انتخاب روش بیهوشی
بعد از ارزیابی قبل از عمل ، متخصص بیهوشی روش بیهوشی را بر اساس موارد زیر انتخاب میکند :
محل،نوع و زمان عمل
وضعیت جسمی بیمار هنگام جراحی
جراحی الکتیو ( غیر اورژانس )
جراحی اورژانس
سن بیمار
انتخاب بیمار
داروهای مورد استفاده بیمار
بیماریهای قبلی مانند : فشارخون ، آسم ، دیابت ...
نتیجه آزمایشات
امتیازدهی