اولین جلسه شورای پژوهشی فروردین 1397ساعت 10صبح 

اهداف جلسه:  شفاف سازی سیاست های مرکز

1- زمان بندی برای جلسات ماهانه

2- گمانه زنی برای برنامه کارگاههای سال 97

3- تعیین تاریخ جلسه بعدی برای حضور مشاورین مرکز

 

دومین جلسه شورای پژوهشی اردیبهشت ماه 1397ساعت 11 صبح 

 

بررسی طرح تحقیقاتی ارتباط  بین hbA1cو سطح GFRدر بیماران مراجعه کننده به کلینیک ابوریحان بندرعباس از اردیبهشت 96 تا اردیبهشت 97

کارازمایی بالینی تصادفی اثر اکترئوتاید وریدی در کنترل خونریزیهای گوارشی فوقانی غیر واریسی، نیاز به ترانسفوزین در طول مدت بستری.

 

 سومین جلسه شورای پژوهشی خرداد ماه 1397 ساعت 12

برنامه حضور مشاوران مرکز

نیاز سنجی کارگاه های آموزشی

 

 چهارمین جلسه شورای پژوهشی دی ماه 1397 ساعت 10

بررسی طرح تحقیقاتی  با عنوان مقایسه تست های عملکرد ریوی در بیماران مبتلا به آنمی سیکل سل و سیکل بتا تالاسمی مراجعه کننده به کلینیک هماتولوژی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس با افراد گروه کنترل از دی ماه 97 تا دی ماه 98

 

 

 پنجمین جلسه شورای پژوهشی بهمن ماه1397 ساعت 10

بررسی دو طرح تحقیقاتی با عناوین

 

بررسی اپیدمیولوژی کم خونی داسی شکل و سایر هموگلوبیوپاتی ها در افراد مراجعه کننده به آزمایشگاهای بندرعباس از بهمن 97 تا تیر 98

مقایسه اثر بخشی و ایمنی میدازولام با پروپانول در سدیشن در بیماران سیروتیک تحت اندوسکوپی در سال 1398 در بیمارستان مجتمع پیامبر اعظم بندرعباس.