اولین جلسه شورای پژوهشی فروردین 1398ساعت 10صبح 

اهداف جلسه:  شفاف سازی سیاست های مرکز

1- زمان بندی برای جلسات ماهانه

2- گمانه زنی برای برنامه کارگاههای سال 98

3- تعیین تاریخ جلسه بعدی برای حضور مشاورین مرکز

 

دومین جلسه شورای پژوهشی اردیبهشت ماه 1398ساعت 12  

 

بررسی ارتباط سطح هورمونهای تیروئیدی با سطح سرمی Beta-HCG در بیماران مبتلا به مول هیداتیدیفرم مراجعه کننده به بیمارستان خلیج فارس و شریعتی از فروردین 93 تا فروردین 98

 

بررسی سطح ویتامین D و ارتباط آن با مورتالیتی و موربیدیتی در بیماران بستری در آی سی یو(فلوشیپ پژوهشی)

 

سومین جلسه شورای پژوهشی خرداد ماه 1398ساعت 12  

برنامه حضور مشاوران مرکز

نیاز سنجی کارگاه های آموزشی

بررسی دو طرح تحقیقاتی 

تجربه زیسته خودکشی از نظر اقدام کنندگان به آن

بررسی اثر بخشی تجویز روی در بیماران با COPD مبتلا به کمبود روی

 

 چهارمین جلسه شورای پژوهشی آذر ماه 1398 ساعت 10

بررسی اثر آلاینده ها و سر و صدا بر اختلالات ریوی ، خونی و افت شنوایی در پرسنل پتروشیمی

 

پنجمین جلسه شورای پژوهشی اسفند ماه 1398ساعت12

بررسی تستهای عملکردی تیروئید قبل و بعد از همودیالیز دربیماران نارسایی انتهای کلیوی