صفحه اصلی > واحدها > واحدهای بهداشتی ستادی > ستاد هماهنگی و گسترش شبکه 

 

شرح وظايف واحد ستادگسترش:  

 ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي مراکز بهداشتي درماني در تمام سطوح ارائه خدمات محيطي و ستادي با يکديگر و واحدهاي ستادي با معاونت بهداشتي و دانشگاه علوم پزشکي؛

 پيش بيني جدول تشکيلاتي جهت رديف هاي مورد نياز و تامين نيروي انساني در تمام؛ رده¬ها اعم از قراردادي، رسمي، پيماني، طرحي و پزشک خانواده؛

 پيش بيني و تامين تجهيزات و وسايل مورد نياز مراکز و خانه هاي بهداشت و هماهنگي جهت استفاده بهينه از آنها؛

 تسهيل دسترسي مردم به خدمات بهداشتي در نزديک ترين مکان به محل سکونت با راه اندازي مراکز شهري، روستائي، خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي مورد لزوم بر اساس اولويت؛

 ايجاد هماهنگي برون بخشي به منظور جلب مشاركتهاي مردمي و غيره؛

 مشخص نمودن تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب پس از پايش و ارزيابي با همکاري ساير واحدهاي محيطي و ستادي؛

 هماهنگي و همكاري نزديك و مستمر با مركز آموزش بهورزي در كليه مراحل پذيرش بهورز بومي، تربيت،  آموزش و استخدام آنها؛

 تدوين، پيشنهاد و اجراي برنامه هاي آموزشي و بازآموزي حين خدمت رده هاي مختلف؛

 نظارت بر تملك محل مطلوب جهت احداث واحدهاي بهداشتي و پي گيري محل مناسب جهت واحدهاي استيجاري و تعيين اولويت جهت احداث؛

 پيشنهاد جهت تشويق، تنبيه، تغيير عنوان و جابجايي كاركنان؛

 اجراي طرح بيمه روستايي شامل:

 □ بررسي و اعلام نياز مراكز به نيروي پزشك و ماما؛

 □ استخدام و گزينش نيروها؛

 □ تعيين محل خدمت؛

 □  آموزش بدو خدمت به پزشكان خانواده؛

 □  نظارت و پايش اجراي برنامه ها؛

 □ ايجاد هماهنگي برون بخشي با مسؤولين سازمان بيمه خدمت درماني در زمينه برنامه هاي پزشك خانواده؛

 □ آموزش كليه بهورزان در زمينه برنامه هاي پزشك خانواده شامل:

 □ ثبت نام و تشكيل پرونده.

 برنامه ريزي جهت تشکيل جلسات ماهيانه مسوولين مراکز شهري و روستائي با رئيس مرکز بهداشت و مسوولين واحدها؛

 كنترل و پايش خدمات ارائه شده به مردم از طريق تشکيل تيم هاي نظارت و پايش و اعزام اين تيم ها به صورت منظم و برنامه ريزي شده به کليه مراکز تحت پوشش و خانه هاي بهداشت؛

  همکاري با بسيج پزشكان و پيراپزشكان

 پي گيري نظرات، مسائل و مشكلات مراكز و خانه هاي بهداشت در مناطق و واحدهاي تحت پوشش؛

 پي گيري و بررسي شكايات رسيده در رابطه با واحدهاي بهداشتي در سطح شهرستان و ارجاع به واحدهاي مربوطه؛

 بررسي برنامه هاي نظارتي طرح شده از طرف واحدهاي مختلف بهداشتي جهت تيم هاي سيار و ارائه راهكارهاي مورد نياز جهت بالا بردن كيفيت ارائه خدمات؛

  رايانه اي نمون كليه اطلاعات شاغلين، ساختماني، جمعيتي، تجهيزاتي و ... و ثبت در رايانه ستاد گسترش؛

 برنامه ريزي، هماهنگي و اجراي پرسشگرهاي مختلفي که از سوي معاونت محترم بهداشتي ستاد گسترش معاونت بهداشتي به اين واحد ارجاع مي شود.