شرح وظایف واحدسلامت خانواده 
سلامت مادران
-بازديدونظارت ازتسهيلات زايماني وجمع نندي آمارمربوطه
2-بررسي شاخصهاي بهداشتي مربوط به برنامه مادران
3-بررسي وپيگيري امورمربوطبه مرگ مادرباردار
4-نوشتن برنامه عملياتي مادران وارسال به معاونت بهداشتي
5-تهيه عملكردسه ماهه برنامه مادران وارسال به معاونت بهداشتي
6-پيگيري رفع كمبودهاي تجهيزاتي ونيروي انساني
7-آموزش برنامه مادران به كاردان ،كارشناسان وبهورزان
8-آموزش نيروهاي جديدالورود
9-نظارت برعملكردماماروستاوبهورزماماها
10-پيگيري مادران باردار پرخطرارجاع شده ازمراكزتحت پوشش ومادران اعزامي
11-هماهنگي وهمكاري بابنيادهاي خيريه درخصوص توزيع سبدغذايي جهت مادران بارداربي بضاعت دچارسوتغذيه
 تنظيم خانواده
1 -نظارت بركميت وكيفيت ارائه خدمات دربرنامه تنظيم خانواده براساس دستورالعملهاي كشوري
2-جمع آوري وجمع بندي وتجزيه تحليل آمارموجودي مصرفي داروهاي بهداشتي مراكزمحيطي
3-بررسي وبرآوردداروهاي پيشگيري ازبارداري هرسه ماه يكبارودرخواست اين اقلام
4-بررسي مصرف ماهيانه مراكزبهداشتي درماني وپايگاههاي شهري وتوزيع كنتراسپتيوهاطبق درخواست هرسه ماه
5-بررسي نحوه مصرف كنتراسپتيوهادرمراكزشهري وروستاييباتوجه به دفتردارويي ودفترتنظيم خانواده وپرسش ازمراجعين
6-برآوردنيازدفاتروفرم هاي تنظيم خانواده جهت واحدهاي محيطي
7-حضوربعنوان مشاوردربرنامه T.L,vas
8-هماهنگي ونظارت براجراي صحيح برنامه TLو vasثابت وسيار
9-برنامه ريزي وهماهنگي برون بخشي جهت اجراي بهتربرنامه تنظيم خانواده
10-اجراي برنامه هاي آموزشي دستورالعمل نحوه مصرف كنتراسپتيوهاجهت كليه پرسنل بهداشتي
11-بازديدازكليه مراكزتحت پوشش درطول سال
12-بررسي اطلاعات واستخراج شاخصهاي مرتبط بابرنامه وارسال پس خوراندبه مراكزشهري وروستايي
13-بررسي مشكلات موجودمربوط به برنامه تنظيم خانواده درواحدهاي محيطي پيگيري ورفع آن
14-هماهنگي درخصوص برگزاري هفته جمعييت
15-تهيه وتنظيم گزارش عملكردوپيشرفت برنامه ها هرسه ماه يكبار
16-تهيه مطالب آموزشي وپمفلت جهت كاركنان واقشارجامعه
17-آموزش پرسنل جديدالورود
18-تهيه برنامه عملياتي
19-پيگيري تشكيل كميته سلامت خانواده بارويكردتنظيم خانواده هرسه ماه يكبار
20-هماهنگي وهمكاري باكميته امداددرتوزيع سبدغذايي كودكان نيازمنددچاراختلال رشد
سلامت كودكان
1-تجزيه وتحليل شاخصهاي مرتبط بابرنامه كودكان
2-تشكيل كميته بررسي مرگ وميركودكان وارسال گزارش به معاونت بهداشتي
3-تشكيل كميته ترويج تغذيه باشيرمادر
4-ارائه مداخلات لازم درخصوص كاهش مرگ وميركودكان
5-ارزيابي بيمارستانهاي دوستداركودك
6-برآوردصحيح مكملهاي موردنيازبرنامه
7-جمع آوري اطلاعات ماناوكودك سالم ،،انجام آناليزوارائه آمارهابه معاونت بهداشتي(نرم افزار CHS )
8-برگزاري كارگاههاي آموزشي شيرمادرومانا
9-درخواست وتوزيع شيرمصنوعي جهت كودكان محروم ازشيرمادر
10-ارسال آمارشيرمصنوعي خواران به معاونت بهداشتي هرسه ماه
11-ارائه راهكارهاي لازم درخصوص كاهش درصداستفاده ازشيرمصنوعي
12-برآوردنيازدفاتروفرمهاي موردنيازبرنامه
13-پيگيري ذرخصوص دوستداركودك شدن بيمارستانهاي شهرستان
14-تهيه برنامه عملياتي
15-نظارت برمهدكودكهاوروستامهدهاوارسال نتايج تن سنجي كودكان تحت پوشش به معاونت بهداشتي