شرح وظایف واحدسلامت روان

1-نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی روستایی وشهری دربخش سلامت روان  

2-تهیه و توزیع داروهای مورد نیاز بیماران تحت پوشش

3-جمع آوری وجمع بندی آمار ماهیانه از مراکز شهری و روستایی و ارسال به استان

4-جمع آوری وجمع بندی آمار مربوط به خودکشی از مراکز روستایی و بیمارستان

 5-آموزش و باز آموزی کاردانان و کارشناسان مراکز

6-برگزاری کلاسهای آموزشی جهت دانش آموزان و اقشار آسیب پذیر