صفحه اصلی > واحدها > واحدهای بهداشتی ستادی > سلامت محیط و کار 

 

شرح وظایف واحد بهداشت محیط:

1. کنترل بهسازی و بهداشت مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي؛
2. كنترل آب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي و به صورت متناوب و اطمينان از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه؛
3. كلرسنجي روزانه و ثبت آن در پرونده كلرسنجي با قيد مشخصات ايستگاه كلرسنجي و اعلام نتايج به شبكه بهداشت و ارگانهاي مربوطه و در صورت لزوم گندزدايي آب؛
4. كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و معدوم نمودن مواد غذايي فاسد بر اساس دستورالعملهاي مربوطه؛
5. اجراي طرح يكنواخت سازي ماده 13 مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و اخذ مجوز تعطيل اماكن و مراكز از شبكه بهداشت و درمان جهت تعطيلي آنها؛
6. معرفي پيشه وران به آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق دستورالعملهاي صادره؛
7. بازديد از مدارس و مراكز آموزشي و مهد كودكها؛
8. بازديد از استخرهاي شنا و حمامهاي سونا؛
9. بازديد از آزمايشگاهها، مراكز بهداشتي درماني، مطب ها و بيمارستانها از نظر وضعيت بهداشت محيط؛
10. بازديد از پاركها، ورزشگاهها، ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و مسئولين ذيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب؛
11. بررسي كنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده كننده آنها و مكاتبه با ارگانهاي مربوطه؛
12. رسيدگي به شکايات در زمينه های مختلف بهداشتي؛
13. سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار بطور روزانه و نمونه برداري از نمكهاي يد دار و ارسال به آزمايشگاه؛
14. مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده و برآورد ميزان سم مورد نياز با توجه به ميزان آلودگي و نظارت بر سم پاشي توأم با آموزشهاي لازم و طعمه گذاري؛
15. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي؛
16. شركت در جلسات بازآموزي و سمينارها طبق دستورالعملهاي مربوطه؛
17. بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛
18. بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه؛
19. كنترل بهداشتي اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها؛
20. شركت در طرحهاي ملي و كشوري جهت هماهنگي لازم براي پيشبرد اهداف بهداشتي؛
21. آموزش بهداشت جهت كليه رده ها توام با فعاليتهاي روزمره به طور چهره به چهره؛
22. آموزش بهداشت دانشجويان در مقاطع پزشكي و پيراپزشكي؛
23. نظارت بر دفع بهداشتي زباله
24. نظارت بر فعاليتهای آموزشگاه های صنوف؛
25. اجرای پروژه شهر سالم؛
26. راهنمايي و آموزش مردم و جلب مشاركت عمومي و همكاريهاي بين بخشي در زمينه اجراي پروژه هاي شهر سالم؛
27. اجرای طرح بسيج سلامت نوروزی؛
28. كنترل و نظارت بر استخرهای شنا؛
29. جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي، آب آشاميدني و تأسيسات آب و فاضلاب و ... و تكميل فرمهای مربوطه؛
30. تجزيه و تحليل آمار و شاخصهای بهداشت محيط؛
 
شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای:

1-شناخت و آگاهی لازم از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات ،معادن و مشاغل کشاورزی و خدماتی در منطقه و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوطه، برنامه ریزی جهت بازدید از واحدهای مذکور در راستای تحقق  اهداف بهداشت حرفه ای

2-همکاری در تنظیم و پیگیری برنامه های اجرایی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار،بیماریهای واگیر،مسمومیت ها و حوادث و سوانح ناشی از کار با همکاری پزشک بهداشت حرفه ای

3-آگاهی از حدود ملی تماس شغلی عوامل بیماریزا بمنظور ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوی از انحاء به سلامت جسمی،روانی و اجتماعی شاغلین لطمه وارد می سازد

4-نمونه برداری ،اندازه گیری،تجزیه وتحلیل و ارزیابی عوامل زیان آور و مسایل ارگونومیک (تطبیق انسان با کار و بالعکس)در محیط کار و ارائه طریق بمنظور پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار با توجه به استانداردهای موجود

5-بررسی و شناخت کارهای سخت و زیان آور در حرف گوناگون و برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و معرفی شاغلین بمنظور انجام معاینات دوره ای

6-آشنایی با اصول مراقبتهای اولیه بهداشتی و فعالیت ،نظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی و درمانی کشور

7-نظارت و پیگیری در امر توسعه و تاسیس،تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار و نظارت برحسن انجام کار بهداشتیاران کار و پرسنل مراکز مذکور با توجه به آئین نامه و دستورالعملهای موجود

8-آشنایی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای

9-تشکیل دوره های آموزشی و بازآموزی برای بهداشتیاران کار،بهورزان،کاردانهای بهداشتی و اعضاء کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با توجه به دستورالعملها و آیین نامه های موجود

10-آشنایی باسیستم شبکه و مراکز بهداشت درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت بمنظور استفاده از توان و پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته

11-همکاری با سایر کارشناسان مراکز بهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرحهای بهداشتی و دستورالعمل های ستادی بمنظور ارتقاء سطح خدمات بهداشتی در منطقه