كاركنان اداره بازرسي و پاسخگوئي به شكايات


نام و نام خانوادگی شماره تماس شماره داخلی
دکتر اصغر زائری
نام و نام خانوادگی شماره تماس شماره داخلی
دکتر اکبر ثالثی
نام و نام خانوادگی شماره تماس شماره داخلی
خانم رقیه اکبری
نام و نام خانوادگی شماره تماس شماره داخلی
خانم سیمین علی پور