صفحه اصلی > سازمان الکترونیک وزارت بهداشت 
آدرس الکترونیک زیرخدمت شناسه زیر خدمت عنوان زیر خدمت ها

آدرس الکترونیکی خدمت

عنوان خدمت (شناسه خدمت)

ردیف

/http://accreditation.behdasht.gov.ir

16031012100

۱-نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

/http://accreditation.behdasht.gov.ir/

نظارت و اعتبار سنجی
موسسات سلامت
(16021012000)

1

16041012101

2- نظارت بر حُسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور

16021012102

3-بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی

16061012103

4-رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی

18051012104

5- برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمندسازی ارزیابان کشوری

16051012105

6- اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور

parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages

16021013100

1 - صدور پروانه مؤسسات پزشکی

parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages

صدور، تمدید، اصلاح، ابطال و لغو
پروانه مؤسسات سلامت
(16021013000)

2

16021013101

2 - تمدید پروانه مؤسسات پزشکی

16021013102

3 - ابطال پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی

16021013103

4 - اصلاحات مورد بر اساس تقاضاي مؤسسه پزشکی

16021013104

5 - لغو بر اساس زمانبندي تعیین شده در قرارداد تأسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تأخیر در
ارائه مدارك لازم

http://tarh.behdasht.gov.ir

18041014100 1 - تقسیم و توزیع نیروهاي پزشک در سطح دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشور

http://tarh.behdasht.gov.ir

توزیع پزشکان و صدور گواهی
مربوطه
(16031014000)

3

16031014101 2 - صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان
16031014102 3 - صدور معرفی نامه در توزیع پزشکان
11021014103 4 - صدور گواهی معافیت
16021014104 5 - توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاري دندانپزشکی

18081015000

پایگاه اطلاع رسانی تحول نظام سلامت

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی
در حوزه سلامت
(18081015000)

4

tahavol.behdasht.gov.ir

آوای سلامت

salamat.gov.ir

پایگاه تغذیه سلامت

nut.behdasht.gov.ir

معاونت بهداشت

health.behdasht.gov.ir

16041016000

http://190.behdasht.gov.ir

فعالسازي مراکز پاسخگویی
سلامت
(16041016000)

5

16041017000

samanehjmb.behdasht.gov.ir

صدور کارت بهداشت
(16041017000)

6

16041018100

1 صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی

نظارت بهداشتی بر اماکن
(16041018000)

7

13011018101

2 صدور مجوز شرکتهاي مبارزه با حشرات و سمپاشی

10031019000

http://deathregistry.behdasht.gov.ir/

ثبت گواهی ولادت و مرگ
(10031019000)

8

16021020000

ثبت و ارائه مراقبت های بهداشتی به شهروندان در قالب برنامه پزشک خانواده

http://ehr.behdasht.gov.ir/SIYABService.asmx

خدمات پزشک خانواده
(16021020000)

9

16041021000

تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت به ازای مراجعه شهروندان به مراکز مختلف ارائه دهنده خدمات سلامت

http://node01.behdasht.gov.ir/EHRGate.asmx

ایجاد پرونده الکترونیک سلامت
افراد
(16041021000)

10

16061022000

مدیریت و ارائه خدمات استعلام کدینگ مفاهیم حوزه سلامت

coding.behdasht.gov.ir

تدوین استانداردها و کدگذاري و
شناسه هاي حوزه سلامت
(16061022000)

11

paygah.behdasht.gov.ir

مدیریت شناسه های حوزه سلامت

12

18041023000

edd.behdasht.gov.ir

ارزشیابی مدارك تحصیلی دانش -
آموختگان خارج ازکشور
(18041023000)

13

18051024000

www.ircme.ir آموزش مستمر جامعه پزشکی
(18051024000)

14

18041025000

cgme.behdasht.gov.ir

ارزشیابی بخشهاي آموزشی
دستیار دانشگاههاي علوم پزشکی
(18041025000)

15

http://www.sanjeshp.ir

18041026100 1 - ثبت نام و برگزاري آزمون

http://www.sanjeshp.ir

برگزاري آزمونهاي علوم پزشکی
(18041026000)

16

18041026101 2 - اعلام نتایج آزمونها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمونها
18041026102 3 - ارزشیابی کلیه آزموهاي علوم پزشکی
18041026103 4 - برگزاري آزمون دستیاري دندانپزشکی

dme.behdasht.gov.ir

18041027100 1 ایجاد، راه اندازي و گسترش رشته هاي تخصصی، دوره هاي فوق تخصصی و تکمیلی
تخصصی

dme.behdasht.gov.ir

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان
دانش آموختگان علوم پزشکی
(18041027000)

17

18041027101 2 - تدوین برنامه هاي آموزشی رشته هاي تخصصی، دوره هاي فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی
18041027102 3 - بازنگري برنامه هاي آموزشی رشته هاي تخصصی، دوره هاي فوق تخصصی و تکمیلی
تخصصی
18041027103 4 - تصویب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاههاي علوم پزشکی و مؤسسات اجرائی مرتبط
18041027104 5 - بررسی درخواستهاي انتقال، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی

aac.behdasht.gov.ir

10031028100 1 - جذب اعضاي هیات علمی aac.behdasht.gov.ir

جذب و ارتقاء اعضاي هیأت علمی
(10031028000)

18

10031028101 2 - ارتقاي اعضاي هیات علمی

aac.behdasht.gov.ir

13011029100

1- معرفی اعضاي هیات علمی دانشگاهها به بانکهاي عامل جهت دریافت وام مسکن

aac.behdasht.gov.ir

ارائه تسهیلات رفاهی به اعضاي
هیأت علمی علوم پزشکی
(13011029000)

19

13011029101 2 - معرفی افراد ستادي به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن
13011029102 3 - نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط بانکها و
رفع مشکلات احتمالی