صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > سرپرست کمیته دکتر امین رضا نیک پور

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی 

دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

ایمیل:

nikpoora@gmail.com

تلفن:

09177161727

لینک سامانه علم سنجی

فایل رزومه (cv)