صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > سرپرستان دانشکده ها 

 

cv

رشته تحصیلی

رتبه دانشگاهی

محل فعالیت/ایمیل/شماره تلفن

نام ونام خانوادگی

دانلود

فیزیولوژی

استادیار

دانشکده پزشکی

aghdas.dehghani@yahoo.com

09173075425

 

اقدس دهقانی

دانلود
بیوتکنولوژی دارویی

 

استادیار

دانشکده داروسازی

f_hendijani@pharm.mui.ac.ir

09177014209

 

فاطمه هندیجانی

دانلود

پرتونگاری دهان فک و صورت

استادیار

دانشکده دندان پزشکی


moannaei_m@yahoo.com


09173687008

 

مهسا معنایی

دانلود

حشره شناسی

استادیار

دانشکده بهداشت


alireza.sanee@gmail.com

 

09132818747

 

 

علیرضا صانعی

دانلود

 

ایمنی شناسی پزشکی

استادیار

دانشکده پیراپزشکی

marzieh.norouzi@gmail.com

09171838159

مرضیه نوروزیان

دانلود

کارشناس ارشد  پرستاری

مربی

دانشکده پرستاری بندرلنگه

p.yousfi@hums.ac.ir

07644240202

 

پونه یوسفی