صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > سرپرستان دانشکده ها 

 

cv

رشته تحصیلی

رتبه دانشگاهی

محل فعالیت/ایمیل/شماره تلفن

نام ونام خانوادگی

دانلود

فیزیولوژی

استادیار

دانشکده پزشکی

aghdas.dehghani@yahoo.com

09173075425

 

اقدس دهقانی

دانلود
بیوتکنولوژی دارویی

 

استادیار

دانشکده داروسازی

f_hendijani@pharm.mui.ac.ir

09177014209

 

فاطمه هندیجانی

دانلود

دندانپزشکی ترمیمی

استادیار

دانشکده دندان پزشکی


ybahary@yahoo.com


09170730037

 

بهاره یوسفی پور

دانلود

حشره شناسی

استادیار

دانشکده بهداشت


alireza.sanee@gmail.com

 

09132818747

 

 

علیرضا صانعی

دانلود

 

فیزیک پزشکی

استادیار

دانشکده پیراپزشکی


reza.afzalipour@hums.ac.ir

09131790690

رضا افضلی پور

دانلود

کارشناس ارشد  پرستاری

مربی

دانشکده پرستاری بندرلنگه
p.yousfi@hums.ac.ir

 


07644240202

 

پونه یوسفی

_

 

پرستاری

مربی

دانشکده پرستاری مامایی بندرلنگه

skamalpoor7@gmail.cim

09390534352

سمیه کمال پور