صفحه اصلی > مدیریت > گروه تحول اداری و سیستم ها و روش ها  

مهندس محمد خادمی

رئیس گروه تحول اداری و سیستم و روشها

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

تلفن مستقیم : 07633350074

تلفن داخلی : 1247

 

مسیح اله صفار

کارشناس تحول اداری،سیستم ها و روشها

کارشناس مدارک پزشکی

تلفن مستقیم : 07633350074

تلفن داخلی : 1247