صفحه اصلی > مدیریت > گروه مهندسی سازمان 

حسن مرادی پور

رئیس گروه مهندسی سازمان

کارشناس امور تربیتی

تلفن مستقیم : 07633350074

تلفن داخلی : 1248

 

مهندس عذرا سالار حسینی

کارشناس فناوری اطلاعات ( تحلیلگر سیستم)

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

تلفن مستقیم : 07633317291

تلفن داخلی : 1269

 

حمید بازماندگان

کارشناس مهندسی سازمان

کارشناس مدارک پزشکی

تلفن مستقیم : 07633350074

تلفن داخلی : 1248