صفحه اصلی > مدیریت > گروه مهندسی مشاغل  

راحله صبوری

سرپرست گروه مهندسی مشاغل

کارشناس مدیریت دولتی

تلفن مستقیم : 07633317419

تلفن داخلی : 1213

 

زهرا جمالی زاده

کارشناس مهندسی مشاغل

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

تلفن مستقیم : 07633317219

تلفن داخلی : 1269

 

مهری دوانی

کارشناس مهندسی مشاغل

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ( مدیریت تحول )

تلفن مستقیم : 07633317219

تلفن داخلی : 1269

 

الناز زارعی

کارشناس مهندسی مشاغل

دیپلم تجربی

تلفن مستقیم : 07633317219

تلفن داخلی : 1269