صفحه اصلی > مدیریت > آموزش و توسعه 

راحله صبوری

کارشناس مسول آموزش

کارشناس مدیریت دولتی

تلفن مستقیم : 07633317419

تلفن داخلی : 1213

 

محمد حسین محمدی

کارشناس آموزش

کارشناس علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش

تلفن مستقیم : 07633317419

تلفن داخلی : 1213

 

منصوره عالی پور

کارشناس آموزش

کارشناس حسابداری

تلفن مستقیم : 07633317419

تلفن داخلی : 1213