شرح وظایف گروه تحول اداری ، سیستم ها و روشها

                  

  1. نهادینه سازی فرهنگ برنامه ریزی عملیاتی در سطح دانشگاه

  2. اجرای برنامه های توسعه، ترویج و اصلاح نظام اداری در خصوص برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی در دانشگاه

  3. برنامه ریزی، استقرار و بروز رسانی نظام های نوین مدیریت از جمله نظام پیشنهادات، ایده ها و تجربیات کارکنان و مدیران و فرایندها

  4. استقرار و توسعه نظام های جامع مدیریتی(مدیریت دانش و ...) با اولویت اعلامی از وزارت متبوع

  5. تهیه بسته های آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز در حوزه تحول و پیشنهاد آنها به کمیته آموزش

  6. تهیه و ارسال پیام های مدیریتی به مدیران متناسب با موضوعات روز دانشگاه

  7. بارگذاری مستمر اطلاعات، قوانین و مقررات، بخشنامه ها، دستور العمل ها و.... مرتبط با وظایف گروه در سایت مدیریت

  8. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحدها / گروه های مدیریت و پایش مستمر برنامه های عملیاتی

  9. انجام طرحهای پژوهشی با توجه به اولویتهای گروه