شرح وظایف گروه مهندسی مشاغل

احتساب تجربه کارکنان جهت ارتقا رتبه و طبقه­ های استحقاقی

 تنظیم صورتجلسه  های مربوط به تغییر عنوان و اعمال مدرک تحصیلی، ارتقاء طبقه

 بررسی اطلاعات مربوط به رتبه های پایه، ارشد، خبره و عالی

      پیگیری تجربیات مستندسازی شده کارکنان

     دریافت و بررسی پیشنهادات واحدهای تابعه در خصوص انتصاب، تغییر عنوان و ...

  کنترل و بررسی مصوبات کمیته های فرعی واحدهای تابعه دانشگاه

  بررسی مشاغل مختلف جهت اصلاح شرایط احراز در راستای تسهیل و بهبود فعالیتهای دانشگاه

  بررسی رشته های تحصیلی جدید و احصاء عناوین شغلی جهت رشته های تحصیلی جدید

  ثبت و ورود اطلاعات در سامانه های مورد عمل و انجام پیگیری های لازم جهت اصلاح و بروز رسانی نرم افزارهای مورد استفاده

ارائه پیشنهادات مربوط به طبقه بندی مشاغل به کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه و وزارت متبوع

انجام مکاتبات اداری

همکاری در تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد مربوطه

همکاری در ارزیابی و پایش عملکرد کارگزینی های واحدهای اجرایی

آموزش و انتقال تجارب به کارکنان شاغل در واحد و کارگزینی های واحدهای اجرایی

بررسی مشکلات و پاسخگوئی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط و ...

مطالعه، بررسی و تحلیل بخشنامه ها و قوانین و مقررات مربوطه

تهیه آمار و ارائه گزارشات درخواستی

شرکت در جلسات و کمیته ها حسب مورد

انجام سایر امور محوله طبق حیطه شغلی و قوانین و مقررات مربوطه