شرح وظایف واحد آموزش و توسعه

 •     تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و تعریف پروژه ها

 •  تهیه مستندات و گزارشات لازم برنامه عملیاتی و پروژه ها به وزارت متبوع

 •       بازنگری ، تحلیل و تهیه فایل چگونگی فرآیند انجام کار در مراحل مختلف آموزش از جمله نیازسنجی ، ثبت اطلاعات و ارزیابی در نرم افزار آموزش

 •       بررسی مشکلات نرم افزار آموزش و پیگیریهای لازم جهت اصلاح و ارتقاء آن

 •       بررسی و تهیه قراردادهای شرکت آذرخش و گرفتن استعلام های لازم در این خصوص

 •       بررسی، بازنگری ، تحلیل و اصلاح فرآیند انجام کار و رفع نواقص در واحد آموزش ضمن خدمت در حدود اختیارات

 •       نظارت بر انجام کار کارشناسان واحد آموزش ضمن خدمت

 •      نظارت بر انجام کار واحدهای زیرمجموعه دانشگاه در خصوص آموزش

 •       آموزش مستمر کارشناسان واحد ها در انجام کارهای مربوط به واحد آموزش

 •      تهیه و تایپ نامه ، آمار ، اطلاعات و گزارشات عملکرد خواسته شده در واحد آموزش ضمن خدمت

 •     تهیه دستورالعملهای لازم در چهارچوب قوانین در مواری که قوانین شفاف مربوط به آن وجود ندارد و انجام آن به عهده آموزش ضمن خدمت می باشد.

 •     تهیه و بروز کردن فایل قوانین آموزش ضمن خدمت در خصوص هر آنچه که یک کارمند باید بداند

 •    شرکت در کارگروه و جلسات وزارت متبوع ، تحلیل ، تهیه و ارائه اطلاعات خواسته شده در این خصوص به آن وزارت

 •   برگزاری جلسات با کارشناسان آموزش ضمن خدمت واحدهای زیر مجموعه دانشگاه

 •    ایجاد کاربران ، ارزیابان ، سوالات فرم ارزشیابی و چک لیست ارزیابی در نرم افزار آموزش

 •   بررسی و نظارت بر قراردادهای آموزشی کلیه واحدهای سطح استان

 •   انجام و پیگیری کارهای مربوط به پرداخت هزینه استاد

 •   برگزاری کمیته های آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

 •   بررسی نیاز سنجی ارسال شده توسط معاونت ها و رفع نقایص آن جهت طرح در کمیته آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

 •   اعلام و نظارت بر دوره های مصوب شده در کمیته آموزش و توانمندسازی به واحدهای زیر مجموعه جهت برگزاری

 •   تعریف عناوین دوره ها  ، شماره مجوزه ها و مراکز ذی صلاح ، سرفصلها و .... در نرم افزار آموزش

 •    نظارت بر نحوه ثبت اطلاعات در نرم افزار آموزش توسط کارشناسان

 •   برگزاری دوره های آموزشی و نظارت بر اجرای آن

 •   بررسی ، دوره های آموزشی و انجام نامه نگارهای مربوط به آن

 •   انجام کارهای لازم جهت انتقال شناسنامه آموزشی کارکنان مأمور و منتقله

 •   بررسی و تأیید گزارش شناخت دوره توجیهی بدوخدمت کارکنان

 •   استعلام نیازسنجی از معاونت ها

 •   اعلام دوره های مصوب شده در کمیته آموزش و توانمندسازی به واحدهای زیر مجموعه جهت برگزاری

 •   تعریف شرایط احراز برای هر دوره آموزشی در سیستم نرم افزار آموزش

 •   آماده کردن قرارداد تدریس با مدرس دوره

 •   اخذ اطلاعات گروه هدف های مختلف جهت برگزاری دوره های متعدد و جمع بندی آن

 •   اعلام برگزاری زمان ، ساعت ، مکان و گروه هدف یک دوره به واحدهای مربوطه

 •   انجام و پیگیری کارهای مربوط به پرداخت هزینه استاد

 •   اختصاص فرم ارزشیابی به هر دوره آموزشی اجرا شده در نرم افزار آذرخش

 •   بررسی ، تأیید و عدم تأیید تعریف کلاس ، نام نویسی ، ثبت نمرات افراد، صدورگواهینامه و بایگانی کلاس برای هر دوره آموزشی اجرا شده توسط واحدهای زیر مجموعه تحت پوشش

 •   بررسی ، ویرایش و تأیید شناسنامه آموزشی پرسنل

 •   بررسی و تأیید گزارش شناخت دوره توجیهی بدوخدمت کارکنان

 •  تهیه و تایپ نامه ، آمار و اطلاعات خواسته شده از سوی مسئول واحد