صفحه اصلی > ستاد > واحد سلامت روان 

بهداشت روان به مفهوم تامين و ارتقاء سلامت رواني فردی و اجتماعي، پيشگيری از ابتلاء، درمان مناسب بيماريهای رواني و توانبخشي بيماران رواني مي باشد و با فرض اين تعريف مجموعه فعاليتهای زير را دربر مي گيرد.

ادغام بهداشت روان در سيستم مراقبتهای بهداشتي اوليه ( PHC

کليه فعاليتهايي که در جهت گسترش سلامت رواني و اجتماعي فرد باشد؛

آموزشهای عمومي به منظور جلوگيری از ابتلاء به بيماريهای رواني و عصبي؛ 

آموزش مهارتهای زندگي از جمله مهارت ارتباطي - مقابله با استرس - حل مسئله - قاطعيت، خود آگاهي و ...؛

آموزش شيوه فرزند پروری؛

آموزش حمایتهای روانی –اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه

آموزش پيشگيری از اعتياد و سوء مصرف مواد؛

تهيه پمفلتها و جزوات آموزشي؛

درمان به موقع و مناسب بيماران به منظور جلوگيری از شيوع بيماريهای رواني.

خدمات بهداشت روان

آموزش؛

مبارزه با علل بيماری و يا عوامل موثر در انتقال آن؛

کاهش آسيب پذيری فردی و ايجاد محيط مناسب در اجتماع به منظور کاهش خطر ابتلاء افراد به بيماری؛

مشاوره و راهنمايي گروهي و فردی؛

بيماريابي و کمک های اوليه؛

اصلاح نظام مراقبتي در افراد سالم و بيمار.

برنامه های واحد سلامت روان عبارتند از :

برنامه اجرایی طرح ادغام خدمات بهداشت روان شهری در مراکز بهداشتی درمانی شهری وپایگاههای بهداشت تابعه در مناطق شهری

-برنامه اجرایی طرح ادغام خدمات بهداشت روان روستایی در کلیه مراکز بهداشتی درمانی روستایی وخانه های بهداشت تابعه در مناطق روستایی شهرستان

- برنامه آموزشی مهارتهای زندگی

- برنامه آموزشی مهارتهای فرزند پروری

-برنامه آموزشی حمایتهای روانی، اجتماعی در حودث وبلایای طبیعی

برنامه آموزشی پیشگیری از خودکشی

-برنامه آموزشی پیشگیری از کودک آزاری

اهداف برنامه های سلامت روان عبارتند از :

-پیشگیری از ابتلا به بیماریهای عصبی وروانی

-درمان بیماریهای عصبی وروانی

-تامین ،حفظ وارتقا ءسلامت روان عموم مردم

-توانبخشی بیماران روانی

شرح وظایف کارشناس واحد سلامت روان

برنامه ریزی در خصوص بهبود وضعیت سلامت روانی گروههای اسیب پذیر مانند : دانش آموزان ، دانشجویان

بررسي و تعيین ميزان بيماريهاي عصبي ورواني در شهرستان

تدوين و اجراي برنامه­ها و كارگاه­هاي آموزشي براي گروه های مختلف

بازديد از مراكز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

جمع­ آوري، كنترل، تجزيه و تحليل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات ماهيانه برنامه بهداشت روان به مرکز بهداشت استان

پايش و ارزشيابي مداوم برنامه­ هاي طرح ادغام بهداشت روان و تلاش در جهت رفع نارسائيها و بهبود عملكرد بهداشت روان در مراكز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

هماهنگي و جلب همكاري درون بخشي و برون بخشی كه در پيشبرد برنامه­هاي بهداشت روان موثرند.

ارسال گزارش عملکرد واحد هر3 ماه به مرکز بهداشت استان

انجام امور مربرط به برنامه حمایتهای روانی، اجتماعی در شهرستان

برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای زندگی برای اقشار مختلف در سطح شهر وروستا

برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای فرزندپروری برای والدین و پرسنل بهداشتی و درمانی

انجام امور مربرط به برنامه پیشگیری از خودکشی در شهرستان

انجام امور مربوط به برنامه پیشگیری از کودک آزاری در شهرستان

تهیه و تدوین کتابچه و پمفلت در زمینه بهداشت روان

برگزاری مراسم و برنامه های گرامیداشت هفته بهداشت روان

برگزاری مراسم و برنامه های گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر

ارسال آمار ماهیانه موارد اقدام به خودکشی در سطح شهرستان به واحد سلامت روان استان