صفحه اصلی > ستاد > معاونت بهداشتی شبکه 

نام خانوادگی:ایروانی مفرد

نام:مجید

سمت: معاون بهداشتی

تحصیلات:کارشناس بیماریها

سوابق اجرایی

سابقه خدمت در درمانگاه مرکزآموزش زرهی شیراز به مدت 21ماه به عنوان پزشکیار

سابقه خدمت درواحدهای مختلف بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی بعثت شیراز به مدت 18ماه

کاردان مرکز بهداشتی درمانی شهری-روستایی شهر سردشت از سال 88-92

مسئول فنی مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شهرسردشت

مسئول ستاد کارشناسان شبکه ازسال 93 تاکنون

معاون بهداشتی شبکه از سال 94 تاکنون

مجموع سوابق اجرایی :11سال

وظایف:

1:بعنوان جانشین در زمان عدم حضور مدیر محترم شبکه (اعم از مأموریت یا مرخصی)

2:رسیدگی ونظارت بر حسن اجرای فعالیتها وبرنامه های بهداشتی شبکه

3:برگزاری منظم جلسات ستاد کارشناسان وپیگیری مصوبات جلسه تا حصول نتیجه

4:سرکشی به واحدهای تابعه ونظارات بر امورات بهداشتی

5:پاراف و امضاء نامه های ارسالی به واحدهای محیطی وبین بخشی (بجزنامه های ارسالی به فرمانداری وریاست دانشگاه)

 

6:دستور خروج از انبار دارو و  وسایل مصرفی بجز اموال تملکی