صفحه اصلی > ستاد > ستاد گسترش و آمار 

 

موسی مهدی خواه

نام ونام خانوادگی

کارشناس مسئول گسترش

سمت

کارشناس مدیریت دولتی

تحصیلات

رسمی

نوع استخدام

ده سال

سابقه خدمت

09179666691-07642531351

تلفن تماس