صفحه اصلی > ستاد > واحد آموزش سلامت 

 

واحد آموزش سلامت، واحدی است که برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی مرکز بهداشت شهرستان را به عهده دارد. برنامه های آموزشی به نحوی باید اجرا گردد که منجر به تغییر رفتار شده و افراد جامعه را در جهت رفع مشکلات بهداشتی خود توانمند سازد. در واقع توسعه آموزش سلامت باعث می شود تا مردم کمتر و دیرتر با بیماری و مشکل رو به رو شوند و در این صورت هزینه های مرتبط با درمان کاهش می یابد.

 

عمده فعالیت های این واحد شامل موارد زیر است:

1 - برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی در زمینه های تخصصی آموزش سلامت به منظور ارتقای دانش و مهارت کارکنان نظام سلامت.

2- پایش و ارزشیابی برنامه های آموزش سلامت از طریق:

الف- نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی شهری- روستایی، پایگاه ها و خانه های بهداشت در خصوص تعیین مشکلات بهداشتی، اولویت بندی و برنامه ریزی آموزشی جهت رفع مشکل، برگزاری کلاس های آموزش گروهی و . . .

2- نظارت و ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده جهت کارکنان نظام سلامت.

- شرکت در کمیته های درون بخشی مربوط به برنامه ریزی، بحث و تبادل نظر در زمینه مشکلات و ضرورت های بهداشتی موجود

- بزرگداشت مناسبت های مختلف بهداشتی با همکاری سایر واحدها

- برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با سازمان ها و ارگان های مختلف به منظور تأمین محیط های حامی سلامت و جلب مشارکت آنان در آموزش سلامت همگانی.

1. برگزاری جلسات آموزشی جهت رابطین سلامت ادارات شهرستان

2. اجرای طرح « ارتقاء سلامت نیروهای بسیجی» به منظور آشنایی بسیجیان شهرستان با مباحث مرتبط با سلامت در قالب کتاب « بسیجی الگوی زندگی سالم»

3. ارائه آموزش های لازم به طلاب حوزه های علمیه شهرستان با هدف ارتقاء سطح آگاهی روحانیون شهرستان در خصوص مباحث سلامت

-4تهیه و توزیع مواد کمک آموزشی همچون پمفلت، پوستر و تراکت در زمینه های مختلف بهداشتی و بسته به مناسبت های خاص

-5 اطلاع رسانی در خصوص فعالیت های انجام شده و یا مناسبت های بهداشتی از طریق چاپ مقاله و خبر در رسانه محلی

مشارکت در طراحی برنامه نیاز سنجی آموزشی جامعه تحت پوشش به تفکیک گروه های هدف شهرستان

1- ارزيابي نيازهاي فردي و اجتماعي در آموزش سلامت با همكاري واحدهاي بهداشتي

2- توانمند سازي كاركنان بهداشتي در زمينه نحوه انجام نياز سنجي در برنا مه هاي آموزش سلامت.

3- شناسايي مشكل اولويت دار منطقه و تعيين گروههاي هدف مستقيم و غير مستقيم.

4- شناسايي عوامل خطررفتاري براي هر مشكل سلامت و تعيين وضعيت مطلوب بر اساس نقش، وظايف و .

استانداردهاي كمي و كيفي براي هر فعاليت

1- ارزيابي نيازهاي فردي و اجتماعي در آموزش سلامت با همكاري واحدهاي بهداشتي

2- توانمند سازي كاركنان بهداشتي در زمينه نحوه انجام نياز سنجي در برنا مه هاي آموزش سلامت.

3- شناسايي مشكل اولويت دار منطقه و تعيين گروههاي هدف مستقيم و غير مستقيم.

4- شناسايي عوامل خطررفتاري براي هر مشكل سلامت و تعيين وضعيت مطلوب بر اساس نقش، وظايف و .