صفحه اصلی > گروه نرم افزار و پرتال 

 

 

گروه نرم افزار      

شرح وظایف گروه نرم افزار    

شناسايي نيازهاي نرم‌افزاري واحدهاي سازماني مختلف و برنامه‌ريزي اجراي آن مطابق طرح‌هاي انفورماتيكي مجموعه -      

مطالعه، بررسي و انتخاب متدولوژي‌ها، روش‌ها و استانداردهاي مهندسي نرم‌افزار جهت كاربرد در مجموعه -      

بهنگام‌سازي، توسعه و ارتقاي نرم‌افزارهاي اطلاعاتي و عملياتي  -      

ارائه راهنمايي و مشاوره به واحدهاي تابعه در حوزه مهندسي نرم‌افزار -      

مديريت راهبري بانك‌هاي اطلاعاتي و سيستم‌هاي نرم‌افزاري با رعايت استانداردهاي تخصصي -      

رعايت محرمانگي اطلاعات، امنيت سيستم و امثالهم        

يكپارچه‌سازي و هماهنگ‌سازي سياست‌ها و راهبردهاي توسعه و ارتقاي نرم‌افزار -      

همكاري و مشاركت در تهيه و تدوين مستندات موردنياز كاربران، راهبران و مديران سيستم‌هاي نرم‌افزاري -      

يكپارچه‌سازي و هماهنگ‌سازي طراحي و ايجاد پورتال تخصصي و ارايه خدمات الكترونيكي -      

كنترل و نظارت بر توسعه و بهنگام‌سازي مستمر پورتال اطلاع‌رساني -      

همكاري و مشاركت در طراحي و تدوين بانك‌هاي اطلاعاتي تخصصي در حوزه‌هاي مخت -      

همكاري و مشاركت در شناسايي و ساماندهي خدمات قابل ارايه الكترونيكي و پي‌گيري و نظارت بر پياده‌سازي آن -      

كنترل و نظارت بر راهبري و مديريت خدمات پورتال مجموعه به صورت ايمن، پايدار و مطمئن-    

پيگيري برگزاري و ارائه دوره‌هاي آموزشي لازم براي استفاده صحيح از نرم‌افزارهاي ستادي تهيه شده -      

 مديريت ارائه خدمات پشتيباني نرم‌افزاري در زمان مناسب و كيفيت مطلوب -      

اعمال راهكارهاي لازم جهت حفظ امنيت نرم افزارها در لايه كاربردي -